Všeobecné podmienky

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky“) spoločnosti Remunzo s.r.o., so sídlom Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 IČO 199 90 081, zapísaná v obchodnom registri pod č. C 395186, vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len “My” alebo “Spoločnosť”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), vzájomné práva a povinnosti Vás, klienta, ako záujemcu, a Nás, ako sprostredkovateľov, vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o sprostredkovaní (ďalej len “Zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom webového formulára na internetovej stránke https://remunzo.com/ a vyplývajúce z používania tejto internetovej stránky.
 2. Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu https://remunzo.com/privacy-policy/.

Výkladové ustanovenia

 1. Vy (alebo Klient) ste poškodenou stranou (spotrebiteľom, podnikateľom alebo iným subjektom) v akomkoľvek prípade uvedenom na našej webovej lokalite, pre ktorý ponúkame postúpenie vašej pohľadávky alebo sprostredkovanie vašej pohľadávky.
 2. Prípad je napr. rozhodnutie súdu, agentúry alebo iného orgánu, ktorým sa konštatuje porušenie povinnosti obžalovaného a prípadný nárok poškodených strán alebo akýkoľvek ďalší prípad, ktorý bude popísaný na Webovej stránke.
 3. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá mimo svojej podnikateľskej činnosti koná v právnom styku s podnikateľom.
 4. Pohľadávka je peňažný nárok voči žalovanému vyplývajúci zo škody alebo bezdôvodného obohatenia, na ktorý máte nárok.
 5. Služby znamenajú Naše služby pre Vás s cieľom informovať Vás o možnosti uzatvoriť rôzne zmluvy, na základe ktorých nám poskytnete informácie potrebné na posúdenie alebo sprostredkovanie Vašej Pohľadávky.
 6. Zmluva je právna dohoda medzi Nami a Vami o určení budúceho postupu v súvislosti s Vašou Pohľadávkou.
 7. Webový formulár je formulár vo webovom rozhraní na našej Webovej stránke, prostredníctvom ktorého postúpite Vašu pohľadávku alebo uzatvoríte zmluvu o sprostredkovaní.
 8. Žalovaný je akýkoľvek delikvent alebo iný subjekt, ktorý je povinný Vám zaplatiť, nahradiť škodu alebo inak plniť či vydať bezdôvodné obohatenie.
 9. Prílohou Zmluvy je najmä Vaše čestné vyhlásenie, že si nie ste vedomí, že Vaša pohľadávka je premlčaná, započítaná, postúpená alebo inak nevymáhateľná. Súčasne bude čestné vyhlásenie obsahovať vyhlásenie, že ste žiadnej osobe ani inému subjektu neudelili plnú moc na vymáhanie Pohľadávky. Okrem čestného vyhlásenia môže Príloha obsahovať akékoľvek iné prílohy požadované v Zmluve.
 10. Treťou stranou môže byť napríklad právny zástupca, investori, znalci alebo subjekty inak spôsobilé vymáhať Vašu Pohľadávku.
 11. My a Vy spoločne ako Zmluvné strany.

Preambula

 1. Prevádzkujeme webovú stránku https://remunzo.com/ (ďalej len “webová stránka”), na ktorej poskytujeme informácie o Prípadoch, v ktorých bola Spotrebiteľom a iným subjektom spôsobená škoda a v ktorých majú nárok na uplatnenie nároku (ďalej len “Poškodené strany”) Na webovej stránke vysvetľujeme povahu týchto Prípadov a ponúkame Poškodeným stranám informácie o takýchto Prípadoch a ďalší postup.
 2. Ak ste Poškodenou stranou, ponúkame Vám Služby na našej Webovej stránke.
 3. Ponúkané Služby sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho Prípadu, jurisdikcie atď. Služby ponúkané pre konkrétny Prípad sú na Našom výhradnom rozhodnutí.

I. Služby

 1. Postúpenie pohľadávky
  1. Svoju Pohľadávku vyplývajúcu z Prípadu môžete postúpiť Nám alebo tretej strane za poplatok.
  2. Prostredníctvom webového formulára vyplníte svoje osobné údaje a priložíte všetky potrebné dokumenty preukazujúce Vašu Pohľadávku alebo akékoľvek iné dokumenty, ktoré môžeme v súvislosti s Pohľadávkou požadovať. Súhlasíte s tým, aby sme posúdili Vašu Pohľadávku a v prípade potreby Vám predložili ponuku na odkúpenie Vašej Pohľadávky.
  3. Súhlasíte s vyplnením a priložením Prílohy k Zmluve.
  4. Po vyplnení všetkých údajov a priložení potrebných dokumentov budete presmerovaný na predvyplnenú zmluvu o postúpení pohľadávky v rámci webovej lokality. (“Zmluva o postúpení pohľadávky“)
  5. Za postúpenú Pohľadávku máte nárok na odmenu, ktorá je uvedená v Zmluve o postúpení, ako aj na jej splatnosť.
 2. Sprostredkovanie Pohľadávky
  1. Môžeme Vám ponúknuť sprostredkovanie Vašej Pohľadávky tretej strane na uplatnenie Vašej Pohľadávky.
  2. Prostredníctvom webového formulára vyplníte svoje osobné údaje do predvyplnenej zmluvy o sprostredkovaní a priložíte všetky potrebné dokumenty preukazujúce Vašu Pohľadávku, prípadne ďalšie dokumenty, ktoré môžeme v súvislosti s Pohľadávkou požadovať, a podpíšete zmluvu o sprostredkovaní (ďalej len “Zmluva o sprostredkovaní“).
 3. Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o postúpení pohľadávky aj Sprostredkovateľskej zmluvy (ďalej aj ako “AA alebo BA“).
 4. Beriete na vedomie, že na plnenie Služieb je nevyhnutné, aby sme spracúvali Vaše údaje. Podmienky spracovania údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

II. Uzatváranie zmlúv

 1. AA alebo BA podpisujete prostredníctvom webového formulára.
  1. Súhlas s týmito Podmienkami vyjadríte zaškrtnutím políčka “Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami”.
 2. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu neurčitú.

III. Ukončenie platnosti zmlúv

 1. AA alebo BA môže byť ukončená na základe vzájomnej dohody medzi Vami a nami alebo za osobitných okolností stanovených v Podmienkach alebo AA alebo BA.
 2. Od AA alebo BA môžeme odstúpiť s okamžitou účinnosťou po doručení písomného oznámenia o ukončení Zmluvy Vám, ak je Nárok čiastočne alebo úplne nevymáhateľný alebo má malú šancu na úspech podľa Nášho najlepšieho úsudku (napr. negatívne rozhodnutie súdu v danom alebo podobnom prípade, znalecký posudok, nedostatok alebo dôkazy).
 3. Od AA alebo BA môžeme odstúpiť s okamžitou platnosťou po doručení písomného oznámenia Vám, ak závažne porušíte niektorý z Dodatkov k Zmluve, vyhlásení alebo povinností uvedených v Podmienkach alebo AA alebo BA.
 4. BA môžete kedykoľvek vypovedať písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou. Beriete na vedomie, že ak vypoviete BA, vaše osobné údaje a akékoľvek iné relevantné údaje poskytnuté na účely plnenia BA už môžu byť prenesené na tretiu stranu.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa článku 3 písm. b) Podmienok sa považuje za dodržanú, ak nám počas lehoty na odstúpenie od zmluvy zašlete oznámenie, že odstupujete od BA.

IV. Odmietnutie zodpovednosti

 1. Naše Služby nie sú v žiadnom prípade právnymi službami, odporúčaniami právnej povahy alebo inými právnymi riešeniami. Neposkytujeme žiadnu záruku za platnosť obsahu, a to aj napriek nášmu maximálnemu úsiliu udržiavať obsah aktuálny a čo najpresnejší.
 2. V prípade sprostredkovania Vašej pohľadávky nezodpovedáme za žiadne škody vyplývajúce z vymáhania pohľadávky treťou stranou (sprostredkovateľom). Beriete na vedomie, že vymáhanie Pohľadávky nie je možné zaručiť a My nenesieme žiadnu zodpovednosť za vymožiteľnosť Pohľadávky. Beriete na vedomie, že Naše záväzky sú záväzkami vynaložiť maximálne úsilie. Preto za škodu spôsobenú Našim vlastným zavinením pri výkone AA alebo BA zodpovedáme len v prípade preukázateľného úmyslu a hrubej nedbanlivosti.
 3. Nezodpovedáme za prípadné škody vyplývajúce z používania Webovej stránky alebo jej obsahu.

V. Práva spotrebiteľa

 1. Tento článok sa uplatňuje, ak ste spotrebiteľom.
 2. Informujeme Vás, že všetky Zmluvy s Vami uchovávame po dobu najmenej 5 rokov a na Vašu žiadosť Vám zašleme ich kópiu.
 3. Ak ste Spotrebiteľ, ustanovenia o súdnej právomoci nemajú vplyv na Vaše práva.
 4. Máte právo odstúpiť od BA bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia AA alebo BA. Táto lehota sa končí 14. dňom.
 5. Vzor formulára na odstúpenie od BA pre Spotrebiteľov je k dispozícii tu https://remunzo.com/sk/null/. Sťažnosti spotrebiteľov vybavujeme prostredníctvom e-mailovej adresy info@remunzo.com. Na Vašu e-mailovú adresu zašleme informácie o vybavení reklamácie.
 6. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky sa riadia právom Českej republiky.
 2. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi (vrátane sporov týkajúcich sa ich existencie alebo platnosti) budú s konečnou platnosťou a výlučne riešené príslušným súdom v Českej republike. Ak ste spotrebiteľom, nie sú tým dotknuté vaše práva.
 3. Ak sa kedykoľvek zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto AA, BA alebo Podmienok je alebo sa stalo neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným vcelku alebo sčasti, (a) nebude to mať vplyv na platnosť, zákonnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení AA, BA alebo Podmienok ani ich neovplyvní a (b) zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o nahradení takéhoto neplatného, nezákonného alebo nevykonateľného ustanovenia platným, zákonným a vykonateľným ustanovením, ktorého hospodársky účinok sa čo najviac približuje účinku neplatného, nezákonného alebo nevykonateľného ustanovenia.
 4. Všetka písomná korešpondencia s vami sa bude doručovať e-mailom. Naša e-mailová adresa je uvedená vedľa našich identifikačných údajov. Korešpondenciu budeme doručovať na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.
 5. Podmienky archivujeme v elektronickej forme, ale nie sú Vám prístupné. Tieto Podmienky a Potvrdenie s AA alebo BA však vždy dostanete e-mailom pri podpise AA alebo BA, a preto budete mať vždy prístup k Podmienkam bez našej účasti. Odporúčame vám, aby ste si e-mail a Podmienky vždy uložili.