I. Úvod

 1. Osobitný dôraz kladieme na ochranu používateľov našich webových stránok, ktorí nám poskytujú svoje osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len “vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vám poskytuje potrebné informácie o tom, ako my, spoločnosť Remunzo s.r.o., so sídlom Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 199 90 081 (ďalej len “my”), spracúvame vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa článku 4, bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”)
 2. Naše zmluvné údaje sú:
  Remunzo s.r.o.
  Hybernská 1033/7
  110 00 Praha 1 – Nové Město
  info@litfin.biz
 3. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje aj akékoľvek spracovanie osobných údajov, ktoré vykonávajú naši partneri financujúci pohľadávky a zastupujúci vás v týchto pohľadávkach (“partneri pre pohľadávky“). Claim partneri sú povinní spracúvať vaše osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a na žiadne iné účely. My však nie sme zodpovední za žiadne spracovanie údajov alebo činnosti vykonávané týmito Claim partnermi. S Claim partnermi nevystupujeme ako spoloční správcovia údajov a nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené Claim partnermi. 
 4. Identifikačné a kontaktné údaje všetkých partnerov, ktorí získavajú vaše osobné údaje, vám budú sprístupnené prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom. Tieto kontaktné údaje použite na uplatnenie svojich práv súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov týmto partnerom pre reklamáciu. 
 5. Ak nie je uvedené inak, napríklad v článku IV tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, všetky informácie o spracúvaní osobných údajov z našej strany sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov zo strany partnerov spoločnosti Claim. 
 6. Zaväzujeme sa chrániť a zachovávať vaše súkromie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje, na akom základe budeme spracovávať všetky údaje, ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete. Pozorne si prečítajte toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste úplne pochopili, ako spracúvame, používame, zverejňujeme a zabezpečujeme informácie, ktoré nám poskytujete pri používaní našej webovej lokality.
 7. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ak sa chcete uistiť, že ste oboznámení s najnovšími zmenami, odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne prezerali. Ak podstatne zmeníme naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, budeme vás o týchto zmenách informovať uverejnením oznámenia na našej webovej lokalite a/alebo kontaktovaním vás na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Vaše ďalšie používanie webovej lokality sa bude považovať za váš súhlas s tým, že vaše údaje môžu byť použité v súlade s novým vyhlásením. Ak so zmenami nesúhlasíte, prestaňte používať našu webovú lokalitu a oznámte nám, že si neželáte, aby sa vaše osobné údaje používali v súlade so zmenami.
 8. Prístupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním vyjadrujete svoje uznanie a súhlas s nižšie uvedeným vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak s týmto vyhlásením nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu.

II. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime nasledujúcimi zásadami:
  1. Osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivo, zákonným a transparentným spôsobom;
  2. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný;
  3. Osobné údaje sa môžu spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s daným účelom;
  4. Pri spracúvaní osobných údajov sa musí zohľadniť ich presnosť;
  5. Osobné údaje sa môžu uchovávať len počas nevyhnutného obdobia a
  6. Osobné údaje sa musia spracúvať za primeraných bezpečnostných podmienok.

III. Zdroje a rozsah spracúvaných údajov

 1. Vaše osobné údaje získavame z rôznych zdrojov, medzi ktoré patria najmä:
  1. keď sa zaregistrujete na našej webovej stránke alebo vyplníte formuláre na našej webovej stránke;
  2. keď poskytnete informácie o konkrétnej pohľadávke a
  3. keď s nami komunikujete.
 2. Používame tieto kategórie osobných údajov:
  1. Identifikačné údaje, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia;
  2. Kontaktné údaje, ako je e-mail, telefón, poštová adresa;
  3. Finančné údaje, napríklad bankové spojenie a všetky zaplatené sumy;
  4. údaje o komunikácii, ako je história predchádzajúcich kontaktov a údaje týkajúce sa vášho dopytu, ktoré ste nám poskytli;
  5. Údaje o reklamáciách, ako napríklad vaše predchádzajúce používanie akéhokoľvek tovaru alebo služieb, kontakty s tretími stranami, vzniknuté škody, uzavreté zmluvy;
 3. Spracúvame aj údaje cookies, t. j. osobné údaje týkajúce sa vášho používania našej webovej stránky, ktoré sa zhromažďujú pomocou súborov cookies a iných sledovacích techník. Radi by sme vám pripomenuli, že vaše osobné údaje môžu byť automaticky zhromažďované pri používaní našej webovej stránky prostredníctvom súborov cookie a iných technológií. Osobné údaje môžu zahŕňať informácie o zariadení (model hardvéru, informácie o operačnom systéme a jeho verzii, jedinečné identifikátory zariadenia, informácie o mobilnej sieti, informácie o úložisku zariadenia), informácie o polohe (IP adresa, časové pásmo, informácie o vašom poskytovateľovi mobilných služieb), údaje o používaní (okrem iného vrátane: frekvencie používania, oblastí a funkcií našej webovej lokality, ktoré navštevujete, vašich spôsobov používania všeobecne, zapojenia do konkrétnych funkcií). Tieto informácie môžeme použiť na lepšie pochopenie, prispôsobenie a zlepšenie používateľského zážitku z našej webovej lokality a služieb. Viac informácií nájdete v časti nižšie “Súbory cookie”.
 4. Osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDPR spracúvame len s vaším výslovným súhlasom alebo ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

IV. Účely, právny základ a trvanie spracovania

 1. Osobné údaje spracúvame na základe týchto účelov:
  1. Poskytovanie služieb. Identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje, komunikačné údaje, údaje o reklamáciách a údaje o súboroch cookie spracúvame na účely poskytovania služieb, ktoré spočívajú v sprístupnení našej webovej stránky, informovaní vás o reklamáciách, ponúkaní možnosti zúčastniť sa na reklamáciách a spravovaní vašich reklamácií. Tieto osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý s vami máme. Na tento účel je právnym titulom spracúvania nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy.
  2. Prenos údajov partnerom v oblasti nárokov. Ak sa prihlásite do konkrétnej pohľadávky a požiadate nás o prenos údajov partnerovi pre pohľadávky, prenesieme tomuto partnerovi vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje a údaje o pohľadávke, čím mu umožníme spravovať takúto pohľadávku. Tieto osobné údaje spracúvame až do ukončenia prenosu údajov konkrétnemu Claim partnerovi. Na tento účel je právnym titulom na spracúvanie nevyhnutnosť plnenia zmluvy.
  3. Ochrana našich práv a oprávnených záujmov. Ďalej spracúvame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje, komunikačné údaje, údaje o pohľadávkach a údaje o súboroch cookie na základe oprávneného záujmu spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok voči vám a/alebo v ochrane a vymáhaní našich pohľadávok. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje po dobu zodpovedajúcu zákonnej premlčacej lehote, ktorá je vo všeobecnosti obmedzená na 15 rokov.
  4. Výkon všeobecných právnych povinností. Spracúvame aj vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje a údaje o pohľadávkach v súlade s príslušnými zákonmi o advokácii, zákonmi o účtovníctve alebo dani z pridanej hodnoty, pretože sme povinní uchovávať tieto dokumenty po určitú dobu (táto konkrétna doba sa môže líšiť podľa platných právnych predpisov v jednotlivých krajinách). Ak existuje takáto zákonná povinnosť, uchovávame príslušné dokumenty spolu s vašimi osobnými údajmi po dobu stanovenú platným zákonom.
  5. Propagácia našej webovej stránky a reklamácií. Ak používate webové stránky, používame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o pohľadávkach a údaje o súboroch cookie aj na propagáciu našich služieb a možnosti pripojiť sa k uvedeným pohľadávkam vrátane zasielania propagačných oznámení. Právnym základom tohto spracúvania je náš oprávnený záujem na propagácii našej činnosti a vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a 2 roky po jeho skončení.
  6. Propagácia partnerov v oblasti nárokov. S vaším súhlasom používame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o pohľadávkach a údaje o súboroch cookie aj na propagáciu možností pripojiť sa k pohľadávkam spravovaným našimi partnermi iných produktov a služieb našich partnerov vrátane zasielania propagačných oznámení. Právnym základom tohto spracúvania je váš súhlas a vaše osobné údaje spracúvame po dobu platnosti vášho súhlasu.
  7. Prevádzka stránok a aplikácií a ich zabezpečenie (základné súbory cookie). Spracúvame vaše údaje Cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webových stránok vrátane ich prezentácie, ich funkčnosti a zaistenia vašej bezpečnosti. V rámci tohto účelu vás identifikujeme ako návštevníka počas prehliadania alebo pri opakovanom prihlásení na webovej lokalite. Právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem na riadnej funkčnosti a prevádzke našej webovej stránky. Vaše osobné údaje spravidla uchovávame až 2 roky po vašej návšteve našej webovej lokality.
  8. Propagácia a marketing na našich stránkach a v aplikácii (marketingové súbory cookie). Spracúvame vaše údaje Cookies, ktoré sú potrebné na cielenie a zobrazovanie našej reklamy (marketingové cookies), pričom vaše údaje môžu byť prenesené aj tretím stranám. V rámci tohto účelu propagujeme a predávame produkty a služby na webovej lokalite a zobrazujeme vám marketingovú komunikáciu týkajúcu sa produktov a služieb, o ktoré ste prejavili záujem, a propagujeme našu značku prostredníctvom online propagácie, pričom vaše údaje môžu byť prenesené aj tretím stranám. Právnym základom pre spracovanie je tu teda váš súhlas udelený prostredníctvom bočného panela Cookies. Vaše údaje uchovávame po dobu platnosti vášho súhlasu, v každom prípade však nie dlhšie ako 2 roky od získania vášho súhlasu.
  9. Prispôsobenie webovej stránky (funkčné súbory cookie). Spracúvame vaše údaje Cookies, ktoré sú potrebné na prispôsobenie webovej stránky (funkčné cookies). Môžeme vám tak zjednodušiť prehliadanie webovej stránky. Na tento účel prispôsobujeme webové stránky – polohu, výber jazyka a vaše zariadenie vašim preferenciám, pričom vaše údaje môžu byť prenášané aj tretím stranám. Právnym základom spracovania je tu teda váš súhlas, ktorý ste udelili prostredníctvom bočného panela Cookies. Vaše údaje uchovávame po dobu platnosti vášho súhlasu, v každom prípade však nie dlhšie ako 2 roky od získania vášho súhlasu.
  10. Analýza návštevnosti webových stránok (analytické súbory cookie). Spracúvame aj vaše údaje Cookies, ktoré sú potrebné na analýzu návštev našich webových stránok (analytické cookies). Na tento účel monitorujeme návštevnosť našej webovej lokality, optimalizujeme našu webovú lokalitu, zabezpečujeme bezpečnosť vašich údajov a robíme ju bezproblémovejšou a užívateľsky prívetivejšou, pričom vaše údaje môžu byť prenášané aj tretím stranám. Vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili prostredníctvom bočného panela Cookies. Vaše údaje uchovávame po dobu platnosti vášho súhlasu, v každom prípade však nie dlhšie ako 2 roky od získania vášho súhlasu.
 2. Vaša stránka Osobné údaje môžu spracúvať aj naši partneri v oblasti nárokov na tieto účely:
  1. Zastúpenie v spore. Partner v spore môže spracúvať vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje, komunikačné údaje a údaje o nárokoch na účely poskytovania služieb, ktoré spočívajú v zastupovaní v spore a správe vašich nárokov vrátane vyberania akýchkoľvek platieb vo vašom mene a poskytovania vašich osobných údajov súdu inej strany sporu. Claim partner spracúva tieto osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý s vami má. Na tento účel je právnym titulom na spracúvanie nevyhnutnosť plnenia zmluvy.
  2. Ochrana práv a oprávnených záujmov. Ďalej môže partner pre pohľadávky spracúvať vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje, komunikačné údaje a údaje o pohľadávkach na základe oprávneného záujmu spočívajúceho vo vymáhaní svojich pohľadávok voči vám a/alebo v ochrane a vymáhaní svojich pohľadávok. Na tento účel spracúvajú vaše osobné údaje počas obdobia zodpovedajúceho zákonnej premlčacej lehote, ktorá je spravidla obmedzená na 15 rokov.
  3. Výkon všeobecných právnych povinností. Partner pohľadávky môže tiež spracúvať identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje a údaje o pohľadávke v súlade s príslušnými zákonmi o advokácii, zákonmi o účtovníctve alebo o dani z pridanej hodnoty, pretože je povinný uchovávať tieto dokumenty po určitú dobu (táto konkrétna doba sa môže líšiť podľa platných právnych predpisov v jednotlivých krajinách). Ak existuje takáto zákonná povinnosť, uchovávajú príslušné dokumenty spolu s vašimi osobnými údajmi po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.
 3. Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie z našej strany alebo zo strany partnera pre pohľadávky v zmysle článku 22 GDPR

V. Zverejňovanie osobných údajov

 1. V prípade potreby môžeme vaše osobné údaje poskytnúť overeným a zmluvne zaviazaným externým obchodným tretím stranám, ktoré pôsobia ako naši spracovatelia údajov, na vyššie uvedené účely, ako sú naši poskytovatelia hostingu a poskytovatelia marketingových služieb. 
 2. Vaše údaje môžeme na základe vášho pokynu poskytnúť aj konkrétnemu partnerovi pre reklamácie. Osobné údaje budeme spracúvať v pozícii sprostredkovateľa údajov pre partnera Claim, v pozícii prevádzkovateľa údajov, vrátane zabezpečenia prenosu osobných údajov, hostingu vašich osobných údajov a ďalších účelov. 
 3. Okrem toho môžu byť osobné údaje poskytnuté:
  1. súdy, iné orgány verejnej moci a iné verejné orgány, ak je to potrebné na výkon práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo na splnenie našej zákonnej povinnosti;
  2. orgánom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie našich práv voči dotknutej osobe alebo na splnenie našej zákonnej povinnosti;
  3. tretie strany, ktoré sa budú podieľať na rokovaniach o možnostiach uzatvorenia zmluvy s nami, a
  4. našim novým vlastníkom a právnym poradcom v prípade predaja našej spoločnosti alebo inej podobnej transakcie.
 4. Osobné údaje môžeme preniesť do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Na ochranu takýchto osobných údajov zavádzame primerané bezpečnostné opatrenia.  Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb alebo cloudových služieb alebo osoby, ktoré sa zúčastňujú na rokovaniach o možnostiach uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom, podieľajú sa na zabezpečení prevádzky služieb a poskytovaní marketingových služieb.
 5. V takom prípade prevádzkovateľ prijme primerané záruky ochrany osobných údajov v zmysle článku 44 a nasledujúcich ustanovení GDPR. V prípade, že osobné údaje sprístupníme na účel uvedený v tomto dokumente, úprimne vychádzame zo zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, uzavrieme s treťou stranou zmluvu, v ktorej sa opisuje účel a vyžaduje sa, aby tretia strana – príjemca zachovávala dôvernosť týchto osobných údajov a zároveň ich nepoužívala na iné účely ako na plnenie zmluvy. Prevádzkovateľ údajov nenesie voči používateľom zodpovednosť za prípadné porušenie GDPR zo strany tejto tretej strany.
 6. Ak takúto činnosť predpokladá zmluva, ktorú sme s vami uzavreli, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj 3rd stranám, ktoré spĺňajú definície tejto zmluvy.

VI. Práva dotknutej osoby

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte ako dotknutá osoba právo:
  1. právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR;

   Pri uplatnení práva na prístup k osobným údajom vám poskytneme potvrdenie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, na aký účel, komu boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, ako dlho budú osobné údaje spracúvané, informácie o vašich právach týkajúcich sa osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov a informácie o tom, či sa v súvislosti s vašimi osobnými údajmi vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Môžete tiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.
  2. právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR;

   Pri uplatňovaní práva na opravu môžete požiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.
  3. právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR;

   Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte právo nás požiadať o ich vymazanie. Tejto žiadosti sme povinní vyhovieť len v určitých prípadoch a žiadosť bude vždy posudzovaná individuálne vo vzťahu ku kategórii dotknutých osobných údajov a účelu, na ktorý sa spracúvajú.
  4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa článku 18 GDPR

   Ak
   1. spochybníte správnosť osobných údajov, obmedzíme spracovanie vašich osobných údajov, kým sa nerozhodne o ich správnosti,
   2. spracúvali by sme vaše osobné údaje bez dostatočného právneho základu, ale namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie spracúvania,
   3. už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania uvedené vyššie v tomto oznámení, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
   4. vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov, v takom prípade sme povinní obmedziť spracúvanie príslušných osobných údajov, kým posúdime oprávnenosť námietky;

    Máte právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracovania týchto osobných údajov. V takomto prípade sa osobné údaje nevymažú, ale nebudú sa spracúvať.
  5. právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR (najmä v prípade spracúvania na účely priameho marketingu);

   Ak je spracovanie vašich údajov založené na oprávnenom záujme, môžete proti takémuto spracovaniu namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Vašu žiadosť potom posúdime a pokiaľ nepreukážeme, že máme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo že osobné údaje potrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracovávať.

   Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu a vy proti takémuto spracúvaniu namietate, sme povinní námietke vyhovieť. 

   Za námietku sa považuje aj námietka proti spracovaniu automatizovanými prostriedkami alebo námietka proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
  6. právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;

   Pri uplatňovaní práva na prenosnosť osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenia zmluvy alebo vášho súhlasu, nás môžete požiadať o prenos príslušných osobných údajov. V takom prípade poskytneme vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte vami určenému subjektu.
  7. právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na našu adresu alebo e-mail uvedený v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

   Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 

   Upozorňujeme však, že odvolanie súhlasu sa vzťahuje len na osobné údaje spracúvané na tomto základe a nevzťahuje sa na osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať na inom právnom základe (napr. na plnenie zmluvy).
 2. Ak uplatníte právo v súlade s týmto článkom alebo v súlade s inými platnými právnymi ustanoveniami, budeme vás informovať o prijatých opatreniach týkajúcich sa vašich osobných údajov každému príjemcovi, ktorý tieto údaje spracúva, ak je komunikácia s príjemcom možná a/alebo si nevyžaduje neprimerané úsilie.
 3. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo získať príslušné informácie, kontaktujte nás prostredníctvom niektorého z našich kontaktných údajov. Keď nás kontaktujete, musíme vás požiadať, aby ste nám poskytli svoje identifikačné údaje alebo iné osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli. Poskytnutie takýchto informácií je potrebné na overenie, či ste to skutočne vy, kto žiadosť odoslal. Odpoveď vám poskytneme najneskôr do jedného mesiaca od prijatia takejto žiadosti, pričom si vyhradzujeme právo predĺžiť túto lehotu o dva mesiace.
 4. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu zamestnania alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov. V Českej republike sa môžete obrátiť na český Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, webová stránka: https://www.uoou.cz/

VII. Dobrovoľné poskytovanie osobných údajov

 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale neposkytnutie potrebných osobných údajov je nezlučiteľné so vznikom príslušného právneho vzťahu a plnením práv a povinností z neho vyplývajúcich.

VIII. Podmienky bezpečnosti osobných údajov

 1. Vyhlasujeme, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov a bezpečnosti zariadení na ukladanie údajov a dokumentov obsahujúcich osobné údaje.
 2. Vyhlasujeme, že prístup k osobným údajom majú len nami poverené osoby.
 3. Radi by sme vám pripomenuli, že prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov, ktoré nám boli elektronicky odoslané prostredníctvom webovej stránky, a preto je prenos takýchto údajov na vaše vlastné riziko.

IX. Cookies

 1. Pri používaní našej webovej stránky môžeme spracúvať vaše osobné údaje (údaje o súboroch cookie) prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom webovom prehliadači a ktoré nám alebo tretej strane umožňujú rozpoznať vás. Súbory cookie sa môžu používať na zhromažďovanie, ukladanie a zdieľanie kúskov informácií o vašich aktivitách na rôznych webových stránkach vrátane našej webovej stránky. To platí aj pre iné podobné technológie používané na tento účel.
 2. Používame tieto súbory cookie:
  1. Technické súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky;
  2. Súbory cookie tretích strán – sledovacie súbory cookie, analytické/cieľové súbory cookie.
 3. Môžete upraviť autorizáciu alebo odmietnutie všetkých súborov cookie alebo len niektorých súborov cookie. Odmietnutie súborov cookie môže mať negatívny vplyv na funkčnosť webových stránok vrátane webovej stránky. Svoju voľbu týkajúcu sa súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť alebo ich môžete kedykoľvek vymazať zo svojho elektronického zariadenia. Podrobné informácie týkajúce sa súborov cookie sú uvedené na webovej stránke príslušného poskytovateľa prehliadača webových stránok. Prečítajte si viac informácií o zásadách používania súborov cookie.

X. Odkazy na webové stránky tretích strán

 1. Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak navštívite niektorú z týchto prepojených webových stránok, radi by sme vám pripomenuli, že by ste si mali prečítať ich zásady ochrany osobných údajov a ďalšie zásady. Nemáme žiadnu kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi týchto webových stránok a nezodpovedáme za ne.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Zaškrtnutím políčka “Prečítal som si zásady ochrany osobných údajov” alebo podpísaním zmluvy potvrdzujete, že ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a v plnom rozsahu ich prijímate.
 2. Sme oprávnení zmeniť tieto podmienky. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov uverejníme na našej webovej lokalite, prípadne vám zašleme novú verziu vyhlásenia o ochrane osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.