I. Wprowadzenie

 1. Kładziemy szczególny nacisk na ochronę użytkowników naszej strony internetowej, którzy przekazują nam swoje dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (“Oświadczenie o ochronie prywatności“) zawiera niezbędne informacje o tym, w jaki sposób my, spółka Remunzo s.r.o., z siedzibą pod adresem Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, REGON 199 90 081 (“My“) przetwarza dane osobowe użytkowników jako administrator danych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (“RODO“).
 2. Dane kontaktowe:
  Remunzo s.r.o.
  Hybernská 1033/7
  110 00 Praha 1 – Nové Město
  info@remunzo.com
 3. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje również przetwarzanie danych osobowych przez naszych partnerów finansujących roszczenia i reprezentujących użytkownika w tych roszczeniach (“partnerzyds. roszczeń”). Partnerzy Claim są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i do żadnych innych celów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie danych lub działania prowadzone przez tych partnerów. Nie działamy jako współadministratorzy danych z partnerami Claim i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez partnerów Claim.
 4. Dane identyfikacyjne i kontaktowe partnerów Claim, którzy otrzymują dane osobowe użytkownika, zostaną udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty e-mail. Skorzystaj z tych danych kontaktowych, aby skorzystać ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez tego partnera.
 5. O ile nie określono inaczej, na przykład w artykule IV niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez nas mają również zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez partnerów Claim.
 6. Jesteśmy zobowiązani do ochrony i zachowania prywatności użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa podstawę przetwarzania przez nas wszelkich danych, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy, wykorzystujemy, ujawniamy i zabezpieczamy informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z naszej strony internetowej.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś na bieżąco z najnowszymi zmianami, zalecamy regularne przeglądanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli istotnie zmienimy nasze Oświadczenie o ochronie prywatności, powiadomimy użytkownika o takich zmianach, publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej i/lub kontaktując się z użytkownikiem na podany nam adres e-mail. Dalsze korzystanie z witryny będzie uznawane za zgodę użytkownika na wykorzystywanie jego danych zgodnie z nowym oświadczeniem. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej i powiadomienie nas, że nie chce, aby jego dane osobowe były wykorzystywane zgodnie ze zmianami.
 8. Uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza przyjęcie do wiadomości i wyraża zgodę na poniższe Oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tym oświadczeniem, nie korzystaj z tej witryny.

II. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Przetwarzając dane osobowe, kierujemy się następującymi zasadami:
  1. Dane osobowe muszą być przetwarzane rzetelnie oraz w sposób zgodny z prawem i przejrzysty;
  2. Dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu;
  4. Przetwarzanie danych osobowych musi uwzględniać ich dokładność;
  5. Dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie przez niezbędny okres; oraz
  6. Dane osobowe muszą być przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

III. Źródła i zakres przetwarzanych danych

 1. Dane osobowe otrzymujemy z różnych źródeł, którymi są w szczególności:
  1. gdy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub wypełniasz formularze na naszej stronie internetowej;
  2. gdy podajesz informacje o konkretnym roszczeniu; oraz
  3. kiedy się z nami komunikujesz.
 2. Wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:
  1. Daneidentyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia;
  2. Dane kontaktowe, takie jak e-mail, telefon, adres pocztowy;
  3. Dane finansowe, takie jak połączenie bankowe i wszelkie zapłacone kwoty;
  4. Dane komunikacyjne, takie jak historia poprzednich kontaktów i dane dotyczące zapytania, które nam przekazałeś;
  5. Dane dotyczące roszczeń, takie jak wcześniejsze korzystanie z towarów lub usług, kontakty ze stronami trzecimi, poniesione szkody, zawarte umowy;
 3. Przetwarzamy również dane cookie, tj. dane osobowe dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej gromadzone za pomocą plików cookie i innych technik śledzenia. Przypominamy, że dane osobowe mogą być automatycznie gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie i innych technologii. Dane osobowe mogą obejmować informacje o urządzeniu (model sprzętu, informacje o systemie operacyjnym i jego wersji, unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o sieci komórkowej, informacje o pamięci urządzenia), informacje o lokalizacji (adres IP, strefa czasowa, informacje o dostawcy usług mobilnych), dane dotyczące użytkowania (w tym między innymi: częstotliwość korzystania, odwiedzane obszary i funkcje naszej witryny internetowej, ogólne wzorce użytkowania, zaangażowanie w poszczególne funkcje). Możemy wykorzystywać te informacje w celu lepszego zrozumienia, dostosowania i poprawy komfortu korzystania z naszej strony internetowej i usług. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji “Pliki cookie”.
 4. Przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika lub jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

IV. Cele, podstawa prawna i czas trwania przetwarzania

 1. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
  1. Świadczenie usług. Przetwarzamy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe, dane komunikacyjne, dane dotyczące roszczeń i pliki cookie w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, które polegają na udostępnianiu naszej strony internetowej, informowaniu użytkownika o roszczeniach, oferowaniu możliwości udziału w roszczeniach i administrowaniu roszczeniami. Przetwarzamy te dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego łączącego nas z użytkownikiem. W tym celu podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wykonania umowy.
  2. Przekazywaniedanych partnerom Claim. Jeśli subskrybujesz określone roszczenie i poprosisz nas o przekazanie danych partnerowi ds. roszczeń, przekażemy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe i dane dotyczące roszczenia temu partnerowi, umożliwiając mu administrowanie takim roszczeniem. Przetwarzamy te dane osobowe do momentu zakończenia przekazywania danych do konkretnego partnera ds. roszczeń. W tym celu podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wykonania umowy.
  3. Ochronanaszych praw i uzasadnionych interesów. Ponadto przetwarzamy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe, dane komunikacyjne, dane dotyczące roszczeń i pliki cookie na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu naszych roszczeń wobec użytkownika i/lub w celu ochrony i egzekwowania naszych roszczeń. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres odpowiadający ustawowemu okresowi przedawnienia, zasadniczo ograniczonemu do 15 lat.
  4. Wykonywanieogólnych obowiązków prawnych. Przetwarzamy również dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe i dane dotyczące roszczeń zgodnie z odpowiednimi ustawami o adwokaturze, ustawami o rachunkowości lub podatku od wartości dodanej, ponieważ jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych dokumentów przez określony czas (ten konkretny okres może się różnić w zależności od obowiązującego prawa w każdym kraju). Jeśli istnieje taki obowiązek prawny, przechowujemy odpowiednie dokumenty wraz z danymi osobowymi użytkownika przez okres określony przez obowiązujące prawo.
  5. Promocja naszej strony internetowej i roszczenia. Jeśli użytkownik korzysta z witryny internetowej, wykorzystujemy również jego dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące roszczeń i dane plików cookie w celu promowania naszych usług i możliwości dołączenia do wymienionych roszczeń, w tym wysyłania komunikatów promocyjnych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w promowaniu naszej działalności, a dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez okres trwania stosunku umownego i 2 lata po jego zakończeniu.
  6. Promocjapartnerów Claim. Za zgodą użytkownika wykorzystujemy również jego dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące roszczeń i pliki cookie w celu promowania możliwości dołączenia do roszczeń zarządzanych przez naszych partnerów innych produktów i usług naszych partnerów, w tym wysyłania komunikatów promocyjnych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika, a dane osobowe użytkownika przetwarzamy przez okres obowiązywania tej zgody.
  7. Działanie Witryny i Aplikacji oraz ich bezpieczeństwo (Niezbędne pliki cookie). Przetwarzamy Twoje dane Cookies, które są niezbędne do działania strony internetowej, w tym prezentacji, ich funkcjonalności i zapewnienia Ci bezpieczeństwa. W tym celu identyfikujemy użytkownika jako odwiedzającego podczas przeglądania lub wielokrotnego logowania na stronie internetowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes związany z odpowiednią funkcjonalnością i działaniem naszej witryny internetowej. Zasadniczo przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres do 2 lat po jego wizycie na naszej stronie internetowej.
  8. Promocja i marketing w naszej witrynie i aplikacji (marketingowe pliki cookie). Przetwarzamy dane dotyczące plików cookie użytkownika, które są niezbędne do kierowania i wyświetlania naszych reklam (marketingowe pliki cookie), a dane użytkownika mogą być również przekazywane stronom trzecim. W tym celu promujemy i sprzedajemy produkty i usługi na stronie internetowej oraz pokazujemy komunikację marketingową związaną z produktami i usługami, którymi wyraziłeś zainteresowanie, oraz promujemy naszą markę poprzez promocję online, a Twoje dane mogą być również przekazywane stronom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem zgoda użytkownika wyrażona za pośrednictwem paska bocznego plików cookie. Przechowujemy dane użytkownika przez okres obowiązywania udzielonej przez niego zgody, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez 2 lata od jej otrzymania.
  9. Personalizacja strony internetowej (funkcjonalne pliki cookie). Przetwarzamy dane dotyczące plików cookie, które są niezbędne do dostosowania strony internetowej (funkcjonalne pliki cookie). Dzięki temu możemy uprościć przeglądanie witryny. W tym celu dostosowujemy stronę internetową – lokalizację, wybór języka i urządzenie użytkownika do jego preferencji, a dane użytkownika mogą być również przekazywane stronom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem zgoda użytkownika wyrażona za pośrednictwem paska bocznego plików cookie. Przechowujemy dane użytkownika przez okres obowiązywania udzielonej przez niego zgody, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez 2 lata od jej otrzymania.
  10. Analiza odwiedzin strony internetowej (pliki cookie Analytics). Przetwarzamy również dane z plików cookie, które są niezbędne do analizy odwiedzin na naszej stronie internetowej (analityczne pliki cookie). W tym celu monitorujemy ruch na naszej stronie internetowej, optymalizujemy naszą stronę internetową, zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych i czynimy ją bardziej płynną i przyjazną dla użytkownika, a Twoje dane mogą być również przekazywane stronom trzecim. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam za pośrednictwem paska bocznego plików cookie. Przechowujemy dane użytkownika przez okres obowiązywania udzielonej przez niego zgody, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż 2 lata od jej otrzymania.
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być również przetwarzane przez naszych partnerów w następujących celach:
  1. Reprezentacja w sporze. Partner ds. roszczeń może przetwarzać dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe, dane komunikacyjne i dane dotyczące roszczeń w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, które polegają na reprezentowaniu użytkownika w roszczeniu i administrowaniu jego roszczeniami, w tym pobieraniu wszelkich płatności w imieniu użytkownika i przekazywaniu jego danych osobowych do sądu innej strony sporu. Partner ds. roszczeń przetwarza te dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego łączącego go z użytkownikiem. W tym celu podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wykonania umowy.
  2. Ochronapraw i uzasadnionych interesów. Ponadto partner ds. roszczeń może przetwarzać dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe, dane komunikacyjne i dane dotyczące roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na odzyskaniu swoich roszczeń wobec użytkownika i/lub w celu ochrony i egzekwowania swoich roszczeń. W tym celu przetwarzają dane osobowe użytkownika przez okres odpowiadający ustawowemu okresowi przedawnienia, zasadniczo ograniczonemu do 15 lat.
  3. Wykonywanieogólnych obowiązków prawnych. Partner ds. roszczeń może również przetwarzać dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe i dane dotyczące roszczeń zgodnie z odpowiednimi ustawami o adwokaturze, ustawami o rachunkowości lub podatku od wartości dodanej, ponieważ jest zobowiązany do przechowywania tych dokumentów przez określony czas (ten konkretny okres może się różnić w zależności od obowiązującego prawa w każdym kraju). Jeśli istnieje taki obowiązek prawny, będą oni przechowywać odpowiednie dokumenty wraz z danymi osobowymi użytkownika przez okres określony przez obowiązujące prawo.
 3. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez nas lub partnera Claim w rozumieniu art. 22 RODO

V. Ujawnianie danych osobowych

 1. W stosownych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika zweryfikowanym i zobowiązanym umownie zewnętrznym stronom trzecim, działającym jako nasze podmioty przetwarzające dane, w wyżej wymienionych celach, takim jak nasi dostawcy usług hostingowych i dostawcy usług marketingowych.
 2. Możemy również przekazać dane użytkownika, na podstawie jego instrukcji, konkretnemu partnerowi Claim. Będziemy przetwarzać dane osobowe, jako podmiot przetwarzający dane, dla partnera Claim, jako administratora danych, w tym zapewniając transfer danych osobowych, hosting danych osobowych i inne cele.
 3. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane do:
  1. sądom, innym władzom publicznym i innym organom publicznym, gdy jest to konieczne do wykonywania praw administratora wobec osoby, której dane dotyczą, lub do wypełnienia naszego obowiązku prawnego;
  2. organom ścigania, jeśli jest to konieczne do wykonania naszych praw wobec osoby, której dane dotyczą, lub do wypełnienia naszego obowiązku prawnego;
  3. stronom trzecim, które będą zaangażowane w negocjowanie z nami możliwości zawarcia umowy; oraz
  4. nasi nowi właściciele i doradcy prawni w przypadku sprzedaży naszej firmy lub innej podobnej transakcji.
 4. Możemy przekazywać dane osobowe do kraju trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony takich danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług mailingowych lub usług w chmurze lub osoby zaangażowane w negocjowanie możliwości zawarcia umowy z administratorem danych, zaangażowane w zapewnienie działania usług i świadczenie usług marketingowych.
 5. W takim przypadku administrator danych przyjmie odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 44 i następnych RODO. W przypadku ujawnienia przez nas danych osobowych w celu określonym w niniejszym dokumencie, będziemy szczerze opierać się na umowie zawartej z osobą, której dane dotyczą, zawrzemy umowę ze stroną trzecią, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy będącego stroną trzecią zarówno zachowania poufności tych danych osobowych, jak i niewykorzystywania ich w żadnym celu poza wykonaniem umowy. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za jakiekolwiek naruszenia RODO dokonane przez tę stronę trzecią.
 6. Jeśli taka działalność jest przewidziana w umowie, którą zawarliśmy z użytkownikiem, możemy również przekazać dane osobowe użytkownika stronomtrzecim, które spełniają definicje zawarte w takiej umowie.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO, użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
   Korzystając z prawa dostępu do danych osobowych, przekażemy Ci potwierdzenie, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu, komu dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, jak długo dane osobowe będą przetwarzane, informacje o Twoich prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródle danych osobowych oraz informacje o tym, czy w odniesieniu do Twoich danych osobowych ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Użytkownik może również zażądać kopii danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat.
  2. prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
   Korzystając z prawa do sprostowania, użytkownik może zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat.
  3. prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
   Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo poprosić nas o ich usunięcie. Jesteśmy zobowiązani do spełnienia tego żądania tylko w niektórych przypadkach, a żądanie będzie zawsze rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do kategorii danych osobowych, których dotyczy i celu, w jakim są przetwarzane.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO
   Jeżeli
   1. użytkownik zakwestionuje prawidłowość danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie jego danych osobowych do czasu podjęcia decyzji, czy są one prawidłowe,
   2. będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez wystarczającej podstawy prawnej, ale użytkownik zażąda ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych,
   3. nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania określonych powyżej w niniejszej informacji, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
   4. użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych, w którym to przypadku jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania przedmiotowych danych osobowych na czas oceny zasadności sprzeciwu;
   5. Użytkownik ma prawo zażądać od nas tymczasowego ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych. W takim przypadku dane osobowe nie zostaną usunięte, jednak ich przetwarzanie nie będzie miało miejsca.
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO (w szczególności w przypadku przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego);

   Jeśli przetwarzanie danych użytkownika opiera się na uzasadnionym interesie, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Następnie ocenimy Twoje żądanie i o ile nie będziemy w stanie wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów lub praw i wolności, lub że potrzebujemy danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

   Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, a Ty sprzeciwiasz się takiemu przetwarzaniu, jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia sprzeciwu.

   Sprzeciw uznaje się również za sprzeciw wobec przetwarzania w sposób zautomatyzowany lub sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

   Korzystając z prawa do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wykonania umowy lub Twojej zgody, możesz poprosić nas o przeniesienie danych osobowych, o których mowa. W takim przypadku przekażemy dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego podmiotowi wskazanemu przez użytkownika.
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w formie pisemnej lub elektronicznej na nasz adres lub adres e-mail wskazany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

   Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

   Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody dotyczy wyłącznie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie i nie ma zastosowania do danych osobowych, które możemy przetwarzać na innej podstawie prawnej (np. w celu wykonania umowy)
 2. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa zgodnie z niniejszym artykułem lub zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa, poinformujemy go o przyjętym środku dotyczącym jego danych osobowych do każdego odbiorcy, który przetwarza takie dane, jeśli komunikacja z odbiorcą jest możliwa i/lub nie wymaga nieuzasadnionego wysiłku.
 3. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub otrzymać odpowiednie informacje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem jednego z naszych danych kontaktowych. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, musimy poprosić go o podanie informacji identyfikacyjnych lub innych danych osobowych, które przekazał nam wcześniej. Podanie takich informacji jest niezbędne do weryfikacji, czy to użytkownik rzeczywiście wysłał żądanie. Udzielimy odpowiedzi nie później niż miesiąc po otrzymaniu takiego żądania, przy czym zachowujemy prawo do przedłużenia tego okresu o dwa miesiące.
 4. Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca zatrudnienia lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że jego prawo do ochrony danych zostało naruszone. W Czechach użytkownik może skontaktować się z Czeskim Urzędem Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Czechy, strona internetowa: https://www.uoou.cz/

VII. Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie niezbędnych danych osobowych jest niezgodne z ustanowieniem odpowiedniego stosunku prawnego i wypełnieniem wynikających z niego praw i obowiązków.

VIII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Oświadczamy, że podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpieczeństwa urządzeń przechowujących dane i dokumentów zawierających dane osobowe.
 2. Oświadczamy, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione.
 3. Przypominamy, że transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas drogą elektroniczną na stronie internetowej, a zatem przesyłanie takich danych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

IX. Pliki cookie

 1. Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika (dane cookie) za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej, które umożliwiają nam lub osobom trzecim rozpoznanie użytkownika. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktywności użytkownika na różnych stronach internetowych, w tym na naszej stronie internetowej. Dotyczy to również innych podobnych technologii wykorzystywanych w tym celu.
 2. Używamy następujących plików cookie:
  1. Techniczne pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej;
  2. Pliki cookie stron trzecich – śledzące pliki cookie, analityczne/targetujące pliki cookie.
 3. Użytkownik może ustawić autoryzację lub odrzucenie wszystkich plików cookie lub tylko niektórych z nich. Odrzucenie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność stron internetowych, w tym strony internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie lub usunąć je ze swojego urządzenia elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o polityce cookies.

X. Łącza do stron internetowych osób trzecich

 1. Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. W przypadku odwiedzenia jednej z takich witryn, przypominamy, że należy zapoznać się z ich polityką prywatności i innymi zasadami. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stosowane na takich stronach.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zaznaczając pole “Zapoznałem się z polityką prywatności” lub podpisując umowę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.
 2. Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję polityki prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, prześlemy użytkownikowi na podany nam adres e-mail.