INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY


Nazwa firmy: Remunzo s.r.o.
Siedziba spółki: Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praga 1, Republika Czeska
Nr ID: 199 90 081
Adres do doręczeń poczty elektronicznej: info@remunzo.com

Charakter usług świadczonych w ramach Umowy Brokerskiej

Oferujemy bezpłatne pośrednictwo w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową oraz o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia przez osoby trzecie w sprawach wymienionych na naszej stronie internetowej https://remunzo.com/. Na podstawie dokumentów i innych informacji przekazanych nam przez użytkownika po zawarciu Umowy pośrednictwa, podejmiemy decyzję o pośredniczeniu w kontakcie z osobą trzecią, którą może być kancelaria prawna, inwestor, ekspert lub inny podmiot, w celu dochodzenia roszczeń użytkownika.

Nasze usługi w żaden sposób nie obejmują usług prawnych, porad prawnych ani innych rozwiązań prawnych.

Czas trwania i wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z Umowy Brokerskiej

Umowa Brokerska zawierana jest na czas nieokreślony. Zobowiązanie wynikające z Umowy Brokerskiej może zostać rozwiązane w dowolnym momencie z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Użytkownik może odstąpić od Umowy maklerskiej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, korzystając z formularza na naszej stronie internetowej https://remunzo.com/pl/exit/. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z zawartej z nami Umowy Brokerskiej nie wpływa na istnienie zobowiązania wynikającego z umowy, którą użytkownik może zawrzeć z osobą trzecią w związku z dochodzeniem roszczenia.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce), z siedzibą pod adresem Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umów pośrednictwa.

Następujące podmioty są również uprawnione do pozasądowego rozstrzygania sporów:

Stowarzyszenie Czeskich Konsumentów, (Sdružení českých spotřebitelů z. ú.), z siedzibą: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice, telefon: +420 261 263 574, ID skrzynki pocztowej: x7yb9p9, e-mail: scs@konzument.cz web: www.konzument.cz. Zasady proceduralne są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Czeskich Konsumentów: https://www.konzument.cz/poradenstvi/jak-resit-spory/mimosoudni-reseni-vaseho-sporu/podaninavrhu.php

Rzecznik Konsumentów, (Spotřebitelský ombudsman z. ú.), z siedzibą: K Lesíku 70/1, Praha, Telefon: 212 249 404, ID skrzynki pocztowej: 2e7zstb E-mail: info@onlinemediator.cz Strona internetowa: https://onlinemediator.cz/. Zasady proceduralne są dostępne na stronie internetowej podmiotu ADR, patrz https://onlinemediator.cz/pravidla-adr/

Platforma internetowego rozstrzygania sporów utworzona przez Komisję Europejską może być wykorzystywana do rozstrzygania wszelkich sporów konsumenckich wynikających z umów zawieranych przez Internet. Jest to interaktywna strona internetowa, która umożliwia konsumentom złożenie skargi online za pośrednictwem formularza elektronicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), z siedzibą pod adresem Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).