Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden“) van Remunzo s.r.o., statutaire zetel Hybernská 1033/7, 110 00 Praag 1 registratienummer 199 90 081, ingeschreven in het handelsregister onder nr. C 395186, geregistreerd bij de gemeentelijke rechtbank van Praag (“Wij” of “Bedrijf”) regelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1751(1) van Wet nr. 89/2012 Coll, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (het “Burgerlijk Wetboek”), de wederzijdse rechten en verplichtingen van U, Cliënt, als belanghebbende, en Ons, als makelaars, die ontstaan in verband met of krachtens een makelaarscontract (het“Contract“) dat is afgesloten via het webformulier op de website www.remunzo.com en voortvloeit uit het gebruik van deze website.
 2. Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is opgenomen in het Privacybeleid, dat u hier kunt vinden https://remunzo.com/nl/privacy-policy/.

Interpretatieve bepalingen

 1. U (of Klant) bent een benadeelde partij (consument, bedrijf of andere entiteit) in een zaak die op onze Website wordt vermeld en waarvoor wij aanbieden uw vordering over te dragen of te bemiddelen.
 2. Zaak is bijv. een beslissing van een rechtbank, instantie of andere autoriteit die een plichtsverzuim van een gedaagde vaststelt en mogelijke vordering van benadeelde partijen of een aanvullende zaak die op de Website wordt beschreven.
 3. Consument is een natuurlijk persoon die, buiten zijn/haar bedrijfsactiviteit, handelt in een juridische transactie met een bedrijfspersoon.
 4. Vordering is een geldelijke vordering tegen een Gedaagde voortvloeiend uit schade of ongerechtvaardigde verrijking, waarop U recht heeft.
 5. Diensten betekent onze diensten voor u om u te informeren over de mogelijkheid om diverse overeenkomsten aan te gaan waarbij u ons voorziet van de informatie die nodig is om uw vordering te beoordelen of te bemiddelen.
 6. Overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen Ons en U om de toekomstige gang van zaken met betrekking tot Uw Schadeclaim te bepalen.
 7. Webformulier is een formulier in een webinterface op onze Website waarmee u uw claim toewijst of een bemiddelingsovereenkomst aangaat.
 8. Gedaagde is een overtreder of andere entiteit die verplicht is om te betalen, de schade te vergoeden of anderszins te presteren of ongerechtvaardigde verrijking aan U te leveren.
 9. Bijlage bij de Overeenkomst is in het bijzonder Uw beëdigde verklaring dat U zich er niet van bewust bent dat Uw vordering is verjaard, verrekend, overgedragen of anderszins niet afdwingbaar is. Tegelijkertijd zal de beëdigde verklaring een verklaring bevatten dat U geen persoon of andere entiteit een volmacht hebt gegeven om de vordering af te dwingen. Naast de beëdigde verklaring kan de Bijlage alle andere bijlagen bevatten die vereist zijn in de Overeenkomst.
 10. Derden kunnen bijvoorbeeld juridische adviseurs, investeerders, experts of entiteiten zijn die anderszins in staat zijn om Uw vordering af te dwingen.
 11. Ons en U samen als Partijen.

Preambule

 1. Wij beheren een website https://remunzo.com/ (“Website“) die informatie biedt over zaken waarin schade is toegebracht aan consumenten en andere entiteiten en waarin zij recht hebben op een vordering (“Benadeelden”). Wij leggen de aard van deze zaken uit op een Website en bieden Benadeelden informatie over deze zaken en verdere aanpak.
 2. Als u een benadeelde partij bent, bieden wij u diensten aan op onze website.
 3. De aangeboden diensten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke zaak, jurisdictie, enz. Welke diensten voor een bepaalde zaak worden aangeboden, bepalen wij naar eigen goeddunken.

I. Diensten

 1. Overdracht van vordering
  1. U kunt uw vordering uit hoofde van een zaak tegen een vergoeding aan ons of aan een derde overdragen.
  2. Met behulp van het webformulier vult u uw persoonlijke gegevens in en voegt u alle noodzakelijke documenten bij die uw vordering bewijzen of andere documenten die wij kunnen opvragen met betrekking tot de vordering. U gaat ermee akkoord dat Wij uw claim beoordelen en, indien van toepassing, u een aanbod doen om uw claim te kopen.
  3. U stemt ermee in om de Bijlage bij de Overeenkomst in te vullen en bij te voegen.
  4. Nadat u alle gegevens hebt ingevuld en de nodige documenten hebt bijgevoegd, wordt u doorgestuurd naar een vooraf ingevulde overdrachtsovereenkomst op de Website. (“Overdrachtsovereenkomst“)
  5. U hebt recht op een vergoeding voor de overgedragen vordering, die wordt gespecificeerd in de overeenkomst tot overdracht, evenals de vervaldatum ervan.
 2. Bemiddeling van Claim
  1. Wij kunnen u aanbieden om uw vordering over te dragen aan een derde partij om uw vordering af te handelen.
  2. Met behulp van het webformulier vult u uw persoonlijke gegevens in op een vooraf ingevulde bemiddelingsovereenkomst en voegt u alle noodzakelijke documenten bij die uw claim bewijzen of andere documenten die wij kunnen opvragen met betrekking tot de claim en ondertekent u de bemiddelingsovereenkomst (“bemiddelingsovereenkomst“).
 3. De Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van zowel de Opdrachtovereenkomst als de Makelaarsovereenkomst (hierna ook aangeduid als “AA of BA“).
 4. U erkent dat het voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is dat Wij Uw gegevens verwerken. De voorwaarden voor gegevensverwerking worden uiteengezet in het Privacybeleid.

II. Sluiting van Overeenkomsten

 1. U ondertekent de AA of BA via een webformulier.
  1. U gaat akkoord met deze Voorwaarden door het vakje “Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken.
 2. Makelaarsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

III. Beëindiging van Overeenkomsten

 1. AA of BA kan worden beëindigd door onderlinge overeenstemming tussen U en Ons of onder specifieke omstandigheden die zijn voorzien in de Voorwaarden of AA of BA.
 2. Wij kunnen ons terugtrekken uit de AA of BA met onmiddellijke ingang na het sturen van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan U indien de Vordering gedeeltelijk of volledig niet-afdwingbaar is of weinig kans van slagen heeft, volgens Ons beste oordeel (bijv. negatieve uitspraak van de rechtbank in een bepaalde of soortgelijke zaak, deskundigheid, gebrek aan of bewijs).
 3. Wij kunnen ons met onmiddellijke ingang uit de AA of BA terugtrekken na afgifte van een schriftelijke kennisgeving aan U indien U ernstig in gebreke blijft ten aanzien van een van de Aanhangsels bij de Overeenkomst, verklaringen of verplichtingen vermeld in Voorwaarden of AA of BA.
 4. U kunt BA te allen tijde beëindigen door schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. U erkent dat als U de BA beëindigt, uw persoonsgegevens en alle andere relevante gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de BA, reeds kunnen zijn overgedragen aan de derde partij.
 5. De herroepingstermijn volgens artikel 3 letter b. van de Voorwaarden wordt geacht te zijn nageleefd als u ons een bericht stuurt dat u de BA herroept tijdens de herroepingstermijn.

IV. Disclaimer

 1. Op geen enkel moment zijn onze diensten juridische diensten, aanbevelingen van juridische aard of andere juridische oplossingen. Wij geven geen garantie over de geldigheid van de inhoud, ondanks onze inspanningen om de inhoud actueel en zo nauwkeurig mogelijk te houden.
 2. In het geval van bemiddeling van Uw vordering, zijn Wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inning van de vordering door een Derde (bemiddelde partij). U erkent dat de inning van de vordering niet kan worden gegarandeerd en Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de afdwingbaarheid van de vordering. U erkent dat Onze verplichtingen inspanningsverplichtingen zijn. Daarom zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Onze eigen schuld bij de uitvoering van de AA of BA in geval van aantoonbare opzet en grove nalatigheid.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de inhoud ervan.

V. Rechten van de consument

 1. Dit artikel is van toepassing als U een Consument bent.
 2. Wij informeren u dat wij alle Overeenkomsten met u voor de duur van ten minste 5 jaar bewaren en u op uw verzoek een kopie daarvan zullen toesturen.
 3. Als u een Consument bent, hebben de bevoegdheidsbepalingen geen invloed op uw rechten.
 4. U hebt het recht om BA zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de datum van het sluiten van de AA of BA te herroepen. De termijn eindigt op de 14e dag.
 5. Een modelformulier voor herroeping van BA voor Consumenten is hier beschikbaar www. https://remunzo.com/nl/null/. Wij behandelen klachten van consumenten via het e-mailadres info@remunzo.com. Wij sturen informatie over de afhandeling van de klacht naar uw e-mailadres.
 6. De Tsjechische Autoriteit voor Handelsinspectie, gevestigd te Štěpánská 796/44, 110 00 Praag 1, ID nr.: 000 20 869, internetadres: http://www.coi.cz, is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit het Contract. Het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt voor het beslechten van geschillen tussen de verkoper en de koper, die een consument is, naar aanleiding van een langs elektronische weg gesloten koopovereenkomst.
 7. Het Europees Consumentencentrum Tsjechië, gevestigd te Štěpánská 796/44, 110 00 Praag 1, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz is het contactpunt krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen).

VI. Slotbepalingen

 1. Op de Voorwaarden is het recht van Tsjechië van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden (met inbegrip van geschillen over het bestaan of de geldigheid ervan) zullen definitief en uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Tsjechië. Als U een Consument bent, heeft dit geen invloed op Uw rechten.
 3. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat een bepaling van deze AA, BA of Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of is geworden, (a) zal dit geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van AA, BA of Voorwaarden en (b) zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige, wettige en afdwingbare bepaling waarvan het economische effect dat van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 4. Alle schriftelijke correspondentie met u wordt per e-mail verzonden. Ons e-mailadres staat vermeld naast Onze identificatiegegevens. Wij sturen correspondentie naar uw e-mailadres dat in het contract staat vermeld of via welk u contact met ons hebt opgenomen.
 5. De Voorwaarden worden door ons in elektronische vorm gearchiveerd, maar zijn niet toegankelijk voor u. U zult deze Voorwaarden echter altijd ontvangen. U ontvangt deze Voorwaarden met AA of BA echter altijd per e-mail wanneer u de AA of BA ondertekent en u hebt daarom altijd toegang tot de Voorwaarden zonder onze tussenkomst. Wij raden u aan om de e-mail en de Voorwaarden altijd te bewaren.