I. Inleiding

 1. Wij hechten veel belang aan de bescherming van de gebruikers van onze website die ons hun persoonsgegevens verstrekken. Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring“) verschaft u de nodige informatie over hoe wij, het bedrijf Remunzo s.r.o., gevestigd te Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, bedrijfs ID 199 90 081 (“Wij“) uw persoonsgegevens verwerken als de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig artikel 4, punt 7 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR“).
 2. Onze contractgegevens zijn:
  Remunzo s.r.o.
  Hybernská 1033/7
  110 00 Praha 1 – Nové Město
  info@remunzo.com
 3. Deze Privacyverklaring beschrijft ook de verwerking van persoonsgegevens door onze partners die de claims financieren en u in deze claims vertegenwoordigen (“Claimpartners“). De claimpartners zijn verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en voor geen enkel ander doel. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of handelingen van deze claimpartners. Wij treden niet op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met claimpartners en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de claimpartners wordt veroorzaakt.
 4. Identificatie- en contactgegevens van eventuele claimpartners die uw persoonlijke gegevens ontvangen, worden aan u beschikbaar gesteld via onze website of per e-mail. Gebruik deze contactgegevens om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door deze claimpartner.
 5. Tenzij anders vermeld, zoals in artikel IV van deze Privacyverklaring, is alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door claimpartners.
 6. Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en te behouden. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke basis gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door om volledig te begrijpen hoe wij informatie verwerken, gebruiken, openbaar maken en beveiligen die u aan ons verstrekt wanneer u onze website gebruikt.
 7. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Als u er zeker van wilt zijn dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen, raden wij u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Als wij onze Privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen en/of door contact met u op te nemen via het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt. Als u de website blijft gebruiken, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de nieuwe verklaring. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, verzoeken wij u het gebruik van onze website te staken en ons te laten weten dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de wijzigingen.
 8. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u de onderstaande privacyverklaring erkent en ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met deze verklaring, maak dan geen gebruik van deze website.

II. Principes van de bescherming van persoonsgegevens

 1. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens zijn we gebonden aan de volgende principes:
  1. Persoonsgegevens moeten eerlijk en op een wettige en transparante manier worden verwerkt;
  2. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
  3. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is in verband met het doel in kwestie;
  4. Bij de verwerking van persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de nauwkeurigheid ervan;
  5. Persoonsgegevens mogen slechts gedurende de noodzakelijke periode worden bewaard; en
  6. Persoonsgegevens moeten worden verwerkt met passende beveiliging.

III. Bronnen en omvang van de verwerkte gegevens

 1. Wij ontvangen uw persoonlijke gegevens van verschillende bronnen, met name:
  1. wanneer u zich registreert op onze website of formulieren op onze website invult;
  2. wanneer u informatie verstrekt over de specifieke claim; en
  3. wanneer u met ons communiceert.
 2. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens:
  1. Identificatiegegevens, zoals naam, achternaam, geboortedatum;
  2. Contactgegevens, zoals e-mail, telefoon, postadres;
  3. Financiële gegevens, zoals bankverbinding en eventueel betaalde bedragen;
  4. Communicatiegegevens, zoals geschiedenis van eerdere contacten en gegevens over uw aanvraag die u ons hebt verstrekt;
  5. Claimgegevens, zoals uw eerdere gebruik van goederen of diensten, contacten met derden, geleden schade, afgesloten contracten;
 3. We verwerken ook Cookies-gegevens, d.w.z. persoonlijke gegevens over uw gebruik van onze website die worden verzameld door cookies en andere trackingtechnieken. We willen u eraan herinneren dat uw persoonlijke gegevens automatisch verzameld kunnen worden door uw gebruik van onze website via cookies en andere technologieën. De persoonsgegevens kunnen informatie over het apparaat bevatten (hardwaremodel, informatie over het besturingssysteem en de versie ervan, unieke apparaat-id’s, mobiele netwerkinformatie, informatie over apparaatopslag), locatiegegevens (IP-adres, tijdzone, informatie over uw mobiele serviceprovider), gebruiksgegevens (waaronder: gebruiksfrequentie, gebieden en functies van onze website die u bezoekt, uw gebruikspatronen in het algemeen, betrokkenheid bij bepaalde functies). We kunnen deze informatie gebruiken om de gebruikerservaring van onze website en diensten beter te begrijpen, aan te passen en te verbeteren. Zie het gedeelte “Cookies” hieronder voor meer informatie.
 4. Wij verwerken speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 GDPR alleen met uw uitdrukkelijke toestemming of indien deze verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

IV. Doeleinden, rechtsgrondslag en duur van de verwerking

 1. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende doeleinden:
  1. Dienstverlening. Wij verwerken de identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, communicatiegegevens, claimgegevens en cookiegegevens ten behoeve van de dienstverlening aan u, die bestaat uit het beschikbaar stellen van onze website, het informeren over claims, het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan de claims en het beheren van uw claims. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie die wij met u hebben. Voor dit doel is de wettelijke titel voor verwerking een noodzaak voor de uitvoering van het contract.
  2. Doorgeven van gegevens aan claimpartners. Als u een specifieke claim onderschrijft en ons vraagt om gegevens door te geven aan een claimpartner, geven we uw identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens en claimgegevens door aan deze partner, zodat de partner de claim kan beheren. Wij verwerken deze persoonsgegevens tot het einde van de gegevensoverdracht aan de specifieke claimpartner. Voor dit doel is de rechtsgrond voor de verwerking een noodzaak voor de uitvoering van het contract.
  3. Bescherming van onze rechten en legitieme belangen. Verder verwerken we uw identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, communicatiegegevens, claimgegevens en cookiegegevens op basis van het legitieme belang dat bestaat uit het innen van onze vorderingen op u en/of het beschermen en afdwingen van onze vorderingen. Voor dit doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die overeenkomt met de wettelijke verjaringstermijn, over het algemeen beperkt tot 15 jaar.
  4. Uitvoering van algemene wettelijke verplichtingen. We verwerken ook uw identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens en claimgegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving op het gebied van belangenbehartiging, boekhouding of btw, aangezien we verplicht zijn om deze documenten gedurende een bepaalde periode te bewaren (deze specifieke periode kan verschillen afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in elk land). Als er sprake is van een dergelijke wettelijke verplichting, bewaren we de betreffende documenten samen met uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.
  5. Promotie van onze website en claims. Als u de website gebruikt, gebruiken we ook uw identificatiegegevens, contactgegevens, claimgegevens en cookiegegevens om onze diensten en de mogelijkheid om deel te nemen aan beursgenoteerde claims te promoten, inclusief het verzenden van promotionele berichten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang bij de promotie van onze activiteiten en we verwerken uw persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie en 2 jaar daarna.
  6. Promotie van claimpartners. Met uw toestemming gebruiken we uw identificatiegegevens, contactgegevens, claimgegevens en cookiegegevens ook om de mogelijkheden te promoten om deel te nemen aan claims die door onze partners worden beheerd of andere producten en diensten van onze partners, inclusief het verzenden van promotionele berichten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming en we verwerken uw persoonlijke gegevens voor de duur van uw toestemming.
  7. Werking van de Site en App en hun beveiliging (essentiële cookies). Wij verwerken uw Cookies gegevens, die noodzakelijk zijn voor de werking van de website, inclusief presentatie, hun functionaliteit en het waarborgen van uw veiligheid. Binnen dit doel identificeren wij u als bezoeker tijdens het browsen of tijdens herhaaldelijk inloggen op de website. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang bij een goede functionaliteit en werking van onze website. Over het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens tot 2 jaar na uw bezoek aan onze website.
  8. Promotie en marketing op onze Site en in de App (Marketing Cookies). Wij verwerken uw Cookies gegevens, die nodig zijn voor het richten en tonen van onze advertenties (marketing cookies), terwijl uw gegevens ook kunnen worden doorgegeven aan derden. Binnen dit doel promoten en verkopen we producten en diensten op de website en tonen we je marketingcommunicatie met betrekking tot producten en diensten waarin je interesse hebt getoond en promoten we ons merk door middel van online promotie, terwijl je gegevens ook kunnen worden overgedragen aan derden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is daarom uw toestemming, gegeven via de zijbalk Cookies. We bewaren uw gegevens voor de duur van uw toestemming, maar in geen geval langer dan 2 jaar na ontvangst van uw toestemming.
  9. Aanpassing van website (Functionele cookies). Wij verwerken uw cookiegegevens die nodig zijn voor het aanpassen van de website (functionele cookies). Zo kunnen we het surfen op de website voor u vereenvoudigen. Voor dit doel passen we de website – locatie, taalkeuzes en uw apparaat aan uw voorkeuren aan, terwijl uw gegevens ook aan derden kunnen worden doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking is daarom uw toestemming, gegeven via de zijbalk Cookies. Wij bewaren uw gegevens voor de duur van uw toestemming, maar in geen geval langer dan 2 jaar na ontvangst van uw toestemming.
  10. Analyse van websitebezoek (Analytics Cookies). Wij verwerken ook uw Cookies-gegevens, die nodig zijn voor de analyse van bezoeken aan onze website (analytics cookies). Voor dit doel monitoren we het verkeer op onze website, optimaliseren we onze website, waarborgen we de veiligheid van uw gegevens en maken we de website naadlozer en gebruiksvriendelijker, terwijl uw gegevens ook aan derden kunnen worden doorgegeven. We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming, die u ons hebt gegeven via de zijbalk Cookies. Wij bewaren uw gegevens voor de duur van uw toestemming, maar in geen geval langer dan 2 jaar na ontvangst van uw toestemming.
 2. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door onze claimpartners voor de volgende doeleinden:
  1. Vertegenwoordiging bij geschillen. De claimpartner kan uw identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, communicatiegegevens en claimgegevens verwerken voor het leveren van diensten aan u, die bestaan uit het vertegenwoordigen van u in de claim en het administreren van uw claims, inclusief het namens u innen van eventuele betalingen en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de rechtbank van een andere partij bij het geschil. De claimpartner verwerkt deze persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie die hij met u heeft. Voor dit doel is de wettelijke titel voor verwerking een noodzaak voor de uitvoering van het contract.
  2. Bescherming van rechten en legitieme belangen. Verder kan de claimpartner uw identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, communicatiegegevens en claimgegevens verwerken op basis van het rechtmatige belang dat bestaat uit het innen van hun vorderingen op u en/of het beschermen en afdwingen van hun vorderingen. Voor dit doel verwerken zij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die overeenkomt met de wettelijke verjaringstermijn, over het algemeen beperkt tot 15 jaar.
  3. Uitvoering van algemene wettelijke taken. De claimpartner kan ook identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens en claimgegevens verwerken in overeenstemming met de relevante wetgeving op het gebied van belangenbehartiging, boekhouding of btw, aangezien zij verplicht zijn om deze documenten gedurende een bepaalde periode te bewaren (deze specifieke periode kan verschillen afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in elk land). Als er sprake is van een dergelijke wettelijke verplichting, zullen zij de betreffende documenten samen met uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die wordt vermeld in de toepasselijke wetgeving.
 3. Er is geen sprake van automatische individuele besluitvorming door ons of de claimpartner in de zin van artikel 22 GDPR

V. Openbaarmaking van persoonsgegevens

 1. Waar van toepassing kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan geverifieerde en contractueel verplichte externe zakelijke derden, die optreden als onze gegevensverwerkers, voor de bovengenoemde doeleinden, zoals onze hostingproviders en leveranciers van marketingdiensten.
 2. We kunnen uw gegevens op basis van uw instructie ook verstrekken aan een specifieke claimpartner. In de hoedanigheid van gegevensverwerker zullen wij persoonsgegevens verwerken voor de claimpartner in de hoedanigheid van gegevensbeheerder, met inbegrip van de overdracht van persoonsgegevens, hosting van uw persoonsgegevens en andere doeleinden.
 3. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan:
  1. de rechtbanken, andere overheidsinstanties en andere openbare organen, indien noodzakelijk voor de uitoefening van de rechten van de verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de betrokkene of voor de nakoming van onze wettelijke verplichting;
  2. rechtshandhavingsinstanties, indien noodzakelijk voor de uitoefening van onze rechten tegenover de betrokkene of voor de nakoming van onze wettelijke verplichting;
  3. derden die betrokken zijn bij onderhandelingen over contractmogelijkheden met ons; en
  4. onze nieuwe eigenaren en juridische adviseurs in geval van verkoop van ons bedrijf of een andere soortgelijke transactie.
 4. We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan een derde land (een land buiten de EU) of een internationale organisatie. We implementeren passende waarborgen om dergelijke persoonsgegevens te beschermen. Ontvangers van persoonsgegevens in derde landen zijn leveranciers van mailingdiensten of clouddiensten of personen die betrokken zijn bij het onderhandelen over contractmogelijkheden met de controller, die betrokken zijn bij het waarborgen van de werking van de diensten en het leveren van marketingdiensten.
 5. In dit geval zal de verwerkingsverantwoordelijke adequate garanties aannemen voor de bescherming van persoonsgegevens in de zin van artikel 44 en volgende van de GDPR. Wanneer we persoonlijke gegevens vrijgeven voor een doel dat hierin is uiteengezet, zullen we oprecht, op basis van het contract dat met de betrokkene is gesloten, een contract sluiten met de derde partij waarin het doel wordt beschreven en waarin van de derde partij wordt geëist dat deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven en niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het uitvoeren van het contract. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk jegens de gebruikers voor schendingen van de GDPR door deze derde partij.
 6. Als een dergelijke activiteit wordt verondersteld door het contract dat we met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook verstrekken aanderden die voldoen aan de definities van een dergelijk contract.

VI. Rechten van de betrokkene

 1. Onder de voorwaarden van de GDPR heeft u als betrokkene:
  1. het recht op toegang tot uw persoonsgegevens op grond van artikel 15 van de GDPR;
   Bij de uitoefening van het recht op toegang tot persoonsgegevens zullen wij u een bevestiging geven van welke van uw persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel, aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, hoe lang de persoonsgegevens zullen worden verwerkt, informatie over uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, informatie over de bron van de persoonsgegevens en informatie over de vraag of er geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, plaatsvindt met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt ook een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens op grond van artikel 16 GDPR;
   Bij de uitoefening van het recht op rectificatie kunt u ons verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren.
  3. het recht op het wissen van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 17 GDPR;
   Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u het recht om ons te vragen deze te wissen. Wij zijn slechts in bepaalde gevallen verplicht om aan dit verzoek te voldoen en het verzoek zal altijd individueel worden bekeken in relatie tot de betreffende categorie persoonsgegevens en het doel waarvoor deze worden verwerkt.
  4. het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 18 GDPR
   Als
   1. u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken totdat is besloten of de gegevens juist zijn,
   2. we uw persoonsgegevens zouden verwerken zonder toereikende rechtsgrondslag, maar u een beperking van de verwerking zult aanvragen in plaats van het wissen van de gegevens,
   3. wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven in deze kennisgeving uiteengezet, maar u deze gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
   4. u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens, in welk geval wij verplicht zijn de verwerking van de persoonsgegevens in kwestie te beperken terwijl wij de geldigheid van het bezwaar beoordelen;
   5. U hebt het recht ons te vragen de verwerking van die persoonsgegevens tijdelijk te beperken. In dit geval worden de persoonsgegevens niet gewist, maar vindt de verwerking niet plaats.
  5. het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van artikel 21 GDPR (in het bijzonder in het geval van verwerking voor direct marketingdoeleinden);

   Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zullen uw verzoek dan beoordelen en tenzij wij kunnen aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden of dat wij de persoonsgegevens nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dat doel.

   Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden en u maakt bezwaar tegen een dergelijke verwerking, zijn wij verplicht om aan het bezwaar te voldoen.

   Een bezwaar wordt ook beschouwd als een bezwaar tegen verwerking via geautomatiseerde procedés of als een bezwaar tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.
  6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20 GDPR;

   Bij de uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de uitvoering van een overeenkomst of op grond van uw toestemming, kunt u ons vragen om de persoonsgegevens in kwestie over te dragen. In een dergelijk geval zullen wij uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat verstrekken aan de door u aangewezen entiteit.


  7. Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

   Houd er echter rekening mee dat intrekking van toestemming alleen van toepassing is op persoonsgegevens die op deze basis worden verwerkt en niet van toepassing is op persoonsgegevens die we op een andere wettelijke basis kunnen verwerken (bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contrac
 2. Als u een recht uitoefent in overeenstemming met dit artikel of in overeenstemming met andere toepasselijke wettelijke bepalingen, zullen wij u informeren over de genomen maatregel met betrekking tot uw persoonsgegevens aan elke ontvanger die dergelijke gegevens verwerkt, indien de communicatie naar de ontvanger mogelijk is en/of geen onredelijke inspanning vereist.
 3. Als u uw rechten wilt uitoefenen of de relevante informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van onze contactgegevens. Wanneer u contact met ons opneemt, moeten wij u vragen ons uw identificatiegegevens of andere persoonsgegevens die u ons eerder hebt verstrekt, te verstrekken. Het verstrekken van dergelijke informatie is nodig om te controleren of u degene bent die het verzoek daadwerkelijk heeft verzonden. Wij zullen u het antwoord uiterlijk één maand na ontvangst van een dergelijk verzoek verstrekken, waarbij wij ons het recht voorbehouden deze termijn met twee maanden te verlengen.
 4. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat uw recht op gegevensbescherming is geschonden. In Tsjechië kunt u contact opnemen met het Tsjechische Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd te Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, Tsjechië, website: https://www.uoou.cz/

VII. Vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar het niet verstrekken van de benodigde persoonsgegevens is onverenigbaar met het aangaan van de betreffende rechtsbetrekking en het nakomen van de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.

VIII. Voorwaarden voor de beveiliging van persoonsgegevens

 1. Wij verklaren dat wij alle passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens en de beveiliging van gegevensopslagmedia en documenten met persoonsgegevens te waarborgen.
 2. Wij verklaren dat alleen personen die door ons zijn geautoriseerd toegang hebben tot de persoonsgegevens.
 3. Wij willen u eraan herinneren dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is, en dat wij de veiligheid van gegevens die elektronisch via de website naar ons worden verzonden niet kunnen garanderen.

IX. Cookies

 1. Tijdens het gebruik van onze website kunnen wij uw persoonlijke gegevens (cookiegegevens) verwerken via cookies en andere traceertechnologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en waarmee wij of een derde partij u kunnen herkennen. Cookies kunnen worden gebruikt om stukjes informatie over uw activiteiten op websites, waaronder onze website, te verzamelen, op te slaan en te delen. Dit geldt ook voor andere soortgelijke technologieën die voor dit doel worden gebruikt.
 2. Wij gebruiken de volgende cookies:
  1. Technische cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren;
  2. Cookies van derden – tracking cookies, analytische/targeting cookies.
 3. U kunt de autorisatie of weigering van alle cookies of slechts enkele cookies aanpassen. Het weigeren van de cookiebestanden kan een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van de websites, waaronder de website. U kunt uw keuze met betrekking tot de cookies op elk gewenst moment aanpassen of ze op elk gewenst moment van uw elektronische apparaat wissen. Gedetailleerde informatie over cookies is te vinden op de website van de betreffende browseraanbieder. Lees meer over het cookiebeleid.

X. Koppelingen naar websites van derden

 1. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Als u een van deze gelinkte sites bezoekt, willen we u eraan herinneren dat u hun privacy- en ander beleid moet lezen. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van dergelijke sites.

XI. Slotbepalingen

 1. Door het vakje “Ik heb het privacybeleid gelezen” aan te vinken of de overeenkomst te ondertekenen, bevestigt u dat u het privacybeleid hebt gelezen en in zijn geheel aanvaardt.
 2. We hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Wij zullen de nieuwe versie van het privacybeleid op onze website publiceren of, indien van toepassing, de nieuwe versie van de privacyverklaring naar u sturen via het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt.