PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Bedrijfsnaam: Remunzo s.r.o.
Maatschappelijke zetel: Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praag 1, Tsjechië
ID nr.: 199 90 081
Adres voor bezorging van elektronische post: info@remunzo.com

Aard van de geleverde diensten onder de Makelaarsovereenkomst

Wij bieden u gratis bemiddeling bij de tenuitvoerlegging van uw vordering tot schadevergoeding, vergoeding van niet-geldelijke schade en voor het terugvorderen van ongerechtvaardigde verrijking door derden in de gevallen die zijn vermeld op onze website https://remunzo.com/. Op basis van de documenten en andere informatie die u aan ons verstrekt nadat u de Bemiddelingsovereenkomst bent aangegaan, zullen wij beslissen of wij zullen bemiddelen in contact met een derde partij, wat een advocatenkantoor, investeerder, expert of andere entiteit kan zijn, om uw vordering af te dwingen.

Onze diensten omvatten in geen geval juridische diensten, juridisch advies of andere juridische oplossingen.

Duur en beëindiging van de verplichting onder de Makelaarsovereenkomst

De Makelageovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. De verplichting onder de Brokerageovereenkomst kan te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 1 (één) maand. U kunt de Makelaardijovereenkomst binnen 14 (veertien) dagen na de datum van het sluiten van de overeenkomst herroepen via het formulier op onze website https://remunzo.com/nl/exit/. Het herroepingsformulier is als Bijlage 1 bij deze informatie gevoegd.

De beëindiging van een verplichting onder de Makelaarsovereenkomst die u met ons aangaat, heeft geen invloed op het bestaan van een verplichting onder een contract dat u mogelijk aangaat met een derde partij in verband met de inning van uw vordering.

Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

De Tsjechische autoriteit voor handelsinspectie (Česká obchodní inspekce), gevestigd aan Štěpánská 796/44, 110 00 Praag 1, ID nr.: 000 20 869, internetadres: http://www.coi.cz, is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit bemiddelingsovereenkomsten.

De volgende instanties zijn ook bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen:

Vereniging van Tsjechische consumenten (Sdružení českých spotřebitelů z. ú.), met statutaire zetel: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice, telefoon: +420 261 263 574, mailbox ID: x7yb9p9, e-mail: scs@konzument.cz web: www.konzument.cz. De procedureregels zijn beschikbaar op de website van de Vereniging van Tsjechische Consumenten: https://www.konzument.cz/poradenstvi/jak-resit-spory/mimosoudni-reseni-vaseho-sporu/podaninavrhu.php

Ombudsman voor de consument, (Spotřebitelský ombudsman z. ú.), met statutaire zetel: K Lesíku 70/1, Praha, Telefoon: 212 249 404, mailbox ID: 2e7zstb E-mail: info@onlinemediator.cz Website: https://onlinemediator.cz/. De procedureregels zijn beschikbaar op de website van de ADR-entiteit, zie https://onlinemediator.cz/pravidla-adr/

Het door de Europese Commissie opgezette platform voor onlinegeschillenbeslechting kan worden gebruikt voor het beslechten van consumentengeschillen die voortvloeien uit onlinecontracten. Dit is een interactieve website waarmee consumenten online een klacht kunnen indienen via een elektronisch formulier. Ga voor meer informatie naar www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Het Europees Consumentencentrum Tsjechië (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), met statutaire zetel te Štěpánská 796/44, 110 00 Praag 1, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz is het contactpunt krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen).