I. Úvod

 1. Zvláštní důraz klademe na ochranu uživatelů našich webových stránek, kteří nám poskytují své osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (“Prohlášení o ochraně osobních údajů”) vám poskytuje potřebné informace o tom, jak my, společnost Remunzo s.r.o., se sídlem Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 199 90 081 (“My”), zpracováváme vaše osobní údaje jako správce údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”)
 2. Naše smluvní údaje jsou:
 3. Remunzo s.r.o.
  Hybernská 1033/7
  110 00 Praha 1 – Nové Město
  info@remunzo.com
 4. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje také zpracování osobních údajů prováděné našimi partnery, kteří financují pohledávky a zastupují vás v těchto pohledávkách (“partneři pro pohledávky“). Claim partneři jsou povinni zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a pro žádné jiné účely. My však nejsme odpovědní za žádné zpracování údajů nebo činnosti prováděné těmito Claim partnery. S Claim partnery nevystupujeme jako společní správci údajů a nejsme odpovědní za případné škody způsobené Claim partnery. 
 5. Identifikační a kontaktní údaje všech partnerů, kteří obdrží vaše osobní údaje, vám budou zpřístupněny prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem. Tyto kontaktní údaje použijte k uplatnění svých práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů tímto partnerem Claim. 
 6. Pokud není uvedeno jinak, například v článku IV tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, platí veškeré informace o zpracování osobních údajů z naší strany také pro zpracování osobních údajů partnery Claim. 
 7. Zavazujeme se chránit a zachovávat vaše soukromí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si prosím toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pozorně, abyste plně porozuměli tomu, jak zpracováváme, používáme, zveřejňujeme a zabezpečujeme informace, které nám poskytnete při používání našich webových stránek.
 8. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit.Pokud se chcete ujistit, že jste seznámeni s nejnovějšími změnami, doporučujeme vám, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně sledovali. Pokud naše Prohlášení o ochraně osobních údajů podstatně změníme, budeme vás o těchto změnách informovat zveřejněním oznámení na našich webových stránkách a/nebo kontaktováním na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Vaše další používání webových stránek bude považováno za váš souhlas s tím, že vaše údaje mohou být použity v souladu s novým prohlášením. Pokud se změnami nesouhlasíte, přestaňte naše webové stránky používat a oznamte nám, že si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje používány v souladu s těmito změnami.
 9. Přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním vyjadřujete, že berete na vědomí a souhlasíte s níže uvedeným prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

II. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími zásadami:
  1. Osobní údaje musí být zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
  2. Osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  3. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel;
  4. Zpracování osobních údajů musí zohledňovat jejich přesnost;
  5. Osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a
  6. Osobní údaje musí být zpracovávány za náležitého zabezpečení.

III. Zdroje a rozsah zpracovávaných údajů

 1. Vaše osobní údaje získáváme z různých zdrojů, kterými jsou zejména:
  1. při registraci na našich webových stránkách nebo při vyplňování formulářů na našich webových stránkách;
  2. když poskytnete informace o konkrétní pohledávce a
  3. když s námi komunikujete.
 2. Používáme následující kategorie osobních údajů:
  1. Identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození;
  2. Kontaktní údaje, jako je e-mail, telefon, poštovní adresa;
  3. finanční údaje, jako je bankovní spojení a všechny zaplacené částky;
  4. komunikační údaje, jako je historie předchozích kontaktů a údaje týkající se vašeho dotazu, které jste nám poskytli;
  5. Reklamační údaje, jako je vaše předchozí používání jakéhokoli zboží nebo služeb, kontakty s třetími stranami, vzniklé škody, uzavřené smlouvy;
 3. Zpracováváme také údaje cookies, tj. osobní údaje o vašem používání našich webových stránek shromážděné pomocí souborů cookies a dalších sledovacích technik. Rádi bychom vás upozornili, že vaše osobní údaje mohou být automaticky shromažďovány při používání našich webových stránek pomocí souborů cookie a dalších technologií. Osobní údaje mohou zahrnovat informace o zařízení (model hardwaru, informace o operačním systému a jeho verzi, jedinečné identifikátory zařízení, informace o mobilní síti, informace o úložišti zařízení), informace o poloze (IP adresa, časové pásmo, informace o poskytovateli mobilních služeb), údaje o používání (mimo jiné včetně: frekvence používání, oblastí a funkcí našich webových stránek, které navštěvujete, vašich vzorců používání obecně, zapojení do jednotlivých funkcí). Tyto informace můžeme použít k lepšímu pochopení, přizpůsobení a zlepšení uživatelského prostředí našich webových stránek a služeb. Více informací naleznete v části níže “Soubory cookie”.
 4. Zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem nebo pokud je takové zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

IV. Účely, právní základ a doba trvání zpracování

 1. Osobní údaje zpracováváme na základě následujících účelů:
  1. Poskytování služeb. Identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, komunikační údaje, údaje o nárocích a údaje o souborech cookie zpracováváme za účelem poskytování služeb, které spočívají ve zpřístupnění našich webových stránek, informování o nárocích, nabízení možnosti účastnit se nároků a spravovat vaše nároky. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který s vámi máme. Pro tento účel je právním titulem pro zpracování nezbytnost pro plnění smlouvy.
  2. Předávání údajů partnerům pro uplatnění nároku. Pokud se přihlásíte k určité pojistné události a požádáte nás o předání údajů partnerovi pro pojistné události, předáme tomuto partnerovi vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje a údaje o pojistné události, které mu umožní spravovat tuto pojistnou událost. Tyto osobní údaje zpracováváme až do ukončení předávání údajů konkrétnímu Claim partnerovi. Pro tento účel je právním titulem pro zpracování nezbytnost pro plnění smlouvy.
  3. Ochrana našich práv a oprávněných zájmů. Dále zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, komunikační údaje, údaje o pohledávkách a údaje o souborech cookie na základě oprávněného zájmu spočívajícího ve vymáhání našich pohledávek vůči vám a/nebo v ochraně a vymáhání našich pohledávek. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu odpovídající zákonné promlčecí lhůtě, která je obecně omezena na 15 let.
  4. Plnění obecných právních povinností. Zpracováváme také vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje a údaje o pohledávkách v souladu s příslušnými zákony o advokacii, zákony o účetnictví nebo dani z přidané hodnoty, protože jsme povinni tyto dokumenty uchovávat po určitou dobu (tato konkrétní doba se může lišit podle platných právních předpisů v jednotlivých zemích). Pokud taková zákonná povinnost existuje, uchováváme příslušné dokumenty spolu s vašimi osobními údaji po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
  5. Propagace našich webových stránek a reklamací. Pokud používáte webové stránky, používáme také vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o nárocích a údaje o souborech cookie k propagaci našich služeb a možnosti připojit se k uvedeným nárokům, včetně zasílání propagačních sdělení. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci naší činnosti a vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a 2 roky po jeho skončení.
  6. Propagace partnerů Claim. S vaším souhlasem používáme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o pohledávkách a údaje o souborech cookie také k propagaci možností připojit se k pohledávkám spravovaným našimi partnery jiných produktů a služeb našich partnerů, včetně zasílání propagačních sdělení. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas a vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu.
  7. Provoz stránek a aplikace a jejich zabezpečení (základní soubory cookie). Zpracováváme vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek, včetně jejich prezentace, jejich funkčnosti a zajištění vaší bezpečnosti. V rámci tohoto účelu vás identifikujeme jako návštěvníka během prohlížení nebo při opakovaném přihlášení na webové stránky. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na řádné funkčnosti a provozu našich webových stránek. Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od vaší návštěvy našich webových stránek.
  8. Propagace a marketing na našich stránkách a v aplikaci (marketingové soubory cookie). Zpracováváme vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro cílení a zobrazování naší reklamy (marketingové cookies), přičemž vaše údaje mohou být předávány i třetím stranám. V rámci tohoto účelu propagujeme a prodáváme produkty a služby na webových stránkách a zobrazujeme vám marketingová sdělení týkající se produktů a služeb, o které jste projevili zájem, a propagujeme naši značku prostřednictvím online propagace, přičemž vaše údaje mohou být předány také třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tedy váš souhlas udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.
  9. Přizpůsobení webových stránek (funkční soubory cookie). Zpracováváme vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro přizpůsobení webových stránek (funkční cookies). Můžeme vám tak zjednodušit prohlížení webových stránek. Za tímto účelem přizpůsobujeme webové stránky – polohu, volbu jazyka a vaše zařízení vašim preferencím, přičemž vaše údaje mohou být také předány třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tedy váš souhlas, udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.
  10. Analýza návštěvnosti webových stránek (analytické soubory cookie). Zpracováváme také vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro analýzu návštěv našich webových stránek (analytické cookies). Za tímto účelem sledujeme návštěvnost našich webových stránek, optimalizujeme naše webové stránky, zajišťujeme bezpečnost vašich údajů a zvyšujeme jejich bezproblémovost a uživatelskou přívětivost, přičemž vaše údaje mohou být také předávány třetím stranám. Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení souhlasu.
 2. Vaše Osobní údaje na mohou být zpracovávány také našimi partnery pro reklamace pro následující účely:
  1. Zastoupení ve sporu. Reklamační partner může zpracovávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, komunikační údaje a údaje o nároku za účelem poskytování služeb, které spočívají v zastupování ve sporu a správě vašich nároků, včetně inkasa případných plateb vaším jménem a poskytnutí vašich osobních údajů soudu jiné strany sporu. Tyto osobní údaje zpracovává Claim partner po dobu trvání smluvního vztahu, který s vámi má. Pro tento účel je právním titulem pro zpracování nezbytnost pro plnění smlouvy.
  2. Ochrana práv a oprávněných zájmů. Dále může partner pro vymáhání pohledávek zpracovávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, komunikační údaje a údaje o pohledávkách na základě oprávněného zájmu spočívajícího ve vymáhání svých pohledávek vůči vám a/nebo v ochraně a vymáhání svých pohledávek. Za tímto účelem zpracovává vaše osobní údaje po dobu odpovídající zákonné promlčecí lhůtě, která je zpravidla omezena na 15 let.
  3. Plnění obecných právních povinností. Partner pohledávky může rovněž zpracovávat identifikační údaje, kontaktní údaje, finanční údaje a údaje o pohledávce v souladu s příslušnými zákony o advokacii, zákony o účetnictví nebo dani z přidané hodnoty, neboť je povinen tyto dokumenty uchovávat po určitou dobu (tato konkrétní doba se může lišit podle platných právních předpisů v jednotlivých zemích). Pokud taková zákonná povinnost existuje, uchovávají dotčené dokumenty spolu s vašimi osobními údaji po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
 3. Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování z naší strany nebo ze strany partnera pro uplatnění nároku ve smyslu článku 22 GDPR.

V. Zveřejňování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje můžeme případně zpřístupnit ověřeným a smluvně zavázaným externím obchodním třetím stranám, které vystupují jako naši zpracovatelé údajů, pro výše uvedené účely, jako jsou naši poskytovatelé hostingu a poskytovatelé marketingových služeb. 
 2. Vaše údaje můžeme také na základě vašeho pokynu poskytnout konkrétnímu partnerovi pro reklamace. Osobní údaje budeme zpracovávat v pozici zpracovatele údajů pro partnera Claimu v pozici správce údajů, včetně zajištění přenosů osobních údajů, hostování vašich osobních údajů a dalších účelů. 
 3. Kromě toho mohou být osobní údaje poskytnuty:
  1. soudům, jiným orgánům veřejné moci a dalším veřejným subjektům, pokud je to nezbytné pro výkon práv správce vůči subjektu údajů nebo pro splnění naší právní povinnosti;
  2. orgánům činným v trestním řízení, pokud je to nezbytné pro výkon našich práv vůči subjektu údajů nebo pro splnění naší právní povinnosti;
  3. třetí strany, které se budou podílet na vyjednávání o možnostech uzavření smlouvy s námi; a
  4. našim novým vlastníkům a právním poradcům v případě prodeje naší společnosti nebo jiné podobné transakce.
 4. Osobní údaje můžeme předat do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. K ochraně těchto osobních údajů uplatňujeme vhodná ochranná opatření.  Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb nebo cloudových služeb nebo osoby podílející se na vyjednávání o možnostech uzavření smlouvy se správcem, podílející se na zajištění provozu služeb a poskytování marketingových služeb.
 5. V takovém případě správce údajů přijme odpovídající záruky ochrany osobních údajů ve smyslu článku 44 a následujících GDPR. V případě, že osobní údaje zpřístupníme za účelem stanoveným v tomto dokumentu, uzavřeme upřímně na základě smlouvy uzavřené se subjektem údajů smlouvu s třetí stranou, která popisuje účel a vyžaduje, aby příjemce – třetí strana jednak zachovával důvěrnost těchto osobních údajů, jednak je nepoužíval k jiným účelům než k plnění smlouvy. Správce údajů nenese vůči uživatelům odpovědnost za případné porušení GDPR ze strany této třetí strany.
 6. Pokud takovou činnost předpokládá smlouva, kterou jsme s vámi uzavřeli, můžeme vaše osobní údaje poskytnout také 3rd stranám, které splňují definice takové smlouvy.

VI. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte jako subjekt údajů právo:
  1. právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR;

   Při uplatnění práva na přístup k osobním údajům vám poskytneme potvrzení o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, komu byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, informace o vašich právech týkajících se osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů a informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vašich osobních údajích. Můžete si také vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme.
  2. právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR;

   Při uplatnění práva na opravu můžete požádat o opravu nesprávných osobních údajů, které o vás zpracováváme.
  3. právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR;

   Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo nás požádat o jejich vymazání. Této žádosti jsme povinni vyhovět pouze v určitých případech a žádost bude vždy posuzována individuálně ve vztahu ke kategorii dotčených osobních údajů a účelu jejich zpracování.

   právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR.

   Pokud
   1. zpochybníte správnost osobních údajů, omezíme zpracování vašich osobních údajů, dokud nebude rozhodnuto, zda jsou správné,
   2. bychom zpracovávali vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, ale vy byste místo výmazu údajů požádali o omezení zpracování,
   3. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování uvedené výše v tomto oznámení, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
   4. vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, v takovém případě jsme povinni omezit zpracování daných osobních údajů, dokud nevyhodnotíme oprávněnost námitky;

    Máte právo nás požádat o dočasné omezení zpracování těchto osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní údaje vymazány, zpracování však nebude probíhat.
  4. právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR (zejména v případě zpracování pro účely přímého marketingu);

   Pokud je zpracování vašich údajů založeno na oprávněném zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Vaši žádost poté posoudíme, a pokud neprokážeme, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že osobní údaje potřebujeme k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a vy proti takovému zpracování vznesete námitku, jsme povinni této námitce vyhovět. 

   Za námitku se považuje také námitka proti zpracování automatizovanými prostředky nebo námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu.
  5. právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR;

   Při uplatňování práva na přenositelnost osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo vašeho souhlasu, nás můžete požádat o přenos daných osobních údajů. V takovém případě poskytneme vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu vámi určenému subjektu.
  6. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo e-mail uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. 

   Upozorňujeme však, že odvolání souhlasu se vztahuje pouze na osobní údaje zpracovávané na tomto základě a nevztahuje se na osobní údaje, které můžeme zpracovávat na jiném právním základě (např. pro plnění smlouvy)
 2. Pokud uplatníte právo v souladu s tímto článkem nebo v souladu s jinými platnými právními předpisy, budeme vás o přijatém opatření týkajícím se vašich osobních údajů informovat u každého příjemce, který tyto údaje zpracovává, pokud je sdělení příjemci možné a/nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
 3. Pokud chcete uplatnit svá práva nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prostřednictvím některého z našich kontaktních údajů. Když nás kontaktujete, musíme vás požádat o poskytnutí vašich identifikačních údajů nebo jiných osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. Poskytnutí těchto informací je nezbytné pro ověření, zda jste to skutečně vy, kdo žádost odeslal. Odpověď vám poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, přičemž si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.
 4. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu údajů. V České republice se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, internetové stránky: https://www.uoou.cz/.

VII. Dobrovolné poskytování osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale neposkytnutí nezbytných osobních údajů je neslučitelné se vznikem příslušného právního vztahu a plněním práv a povinností z něj vyplývajících.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a bezpečnosti zařízení pro ukládání dat a dokumentů obsahujících osobní údaje.
 2. Prohlašujeme, že přístup k osobním údajům mají pouze námi pověřené osoby.
 3. Rádi bychom vás upozornili, že přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný a nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, které nám byly zaslány elektronicky na webové stránky, a přenos těchto údajů je proto zcela na vaše vlastní riziko.

IX. Soubory cookie

 1. Při používání našich webových stránek můžeme zpracovávat vaše osobní údaje (údaje cookies) prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči, které nám nebo třetí straně umožňují vás rozpoznat. Soubory cookie mohou být použity ke shromažďování, ukládání a sdílení částí informací o vašich aktivitách na různých webových stránkách, včetně našich webových stránek. To platí i pro další podobné technologie používané k tomuto účelu.
 2. Používáme následující soubory cookie:
  1. Technické soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění správné funkce webových stránek;
  2. Soubory cookie třetích stran – sledovací soubory cookie, analytické/cílené soubory cookie.
 3. Můžete nastavit povolení nebo odmítnutí všech souborů cookie nebo pouze některých souborů cookie. Odmítnutí souborů cookie může mít negativní vliv na funkčnost webových stránek, včetně webových stránek. Svou volbu týkající se souborů cookie můžete kdykoli upravit nebo je můžete ze svého elektronického zařízení kdykoli vymazat. Podrobné informace týkající se souborů cookie jsou uvedeny na webových stránkách příslušného poskytovatele prohlížeče webových stránek. Přečtěte si více informací o zásadách používání souborů cookie.

X. Odkazy na webové stránky třetích stran

 1. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud navštívíte některou z těchto odkazovaných stránek, rádi bychom vám připomněli, že byste se měli seznámit s jejich zásadami ochrany osobních údajů a dalšími pravidly. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů ani postupy těchto stránek a nejsme za ně zodpovědní.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím políčka “Přečetl/a jsem si zásady ochrany osobních údajů” nebo podpisem smlouvy potvrzujete, že jste si zásady ochrany osobních údajů přečetli a v plném rozsahu je přijímáte.
 2. Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách nebo vám ji případně zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.