PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE


Název společnosti: Remunzo s.r.o.
Sídlo: Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 199 90 081
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@remunzo.com

Charakter služeb poskytovaných na základě smlouvy o zprostředkování

Nabízíme Vám bezúplatné zprostředkování vymáhání Vašich nároků na náhradu majetkové a nemajetkové újmy a nároku na vydání bezdůvodného obohacení třetími stranami, a to v případech uvedených na našich webových stránkách https://remunzo.com/. Na základě dokumentů a dalších informací, které nám poskytnete po uzavření smlouvy o zprostředkování, se rozhodneme, zda zprostředkujeme třetí straně, kterou může být advokátní kancelář, investor, znalec nebo jiný subjekt, kontakt s třetí stranou za účelem vymáhání Vašeho nároku. 

Naše služby v žádném případě nezahrnují právní služby, doporučení právní povahy nebo jiná právní řešení.

Trvání a ukončení závazku ze smlouvy o zprostředkování 

Smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu neurčitou. Závazek ze smlouvy o zprostředkování lze kdykoliv písemně vypovědět s výpovědní dobou v délce 1 (jednoho měsíce). Od závazku ze smlouvy o zprostředkování můžete odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy, na základě formuláře umístěného na našich webových stránkách https://remunzo.com/cs/exit/. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 této informace. 

Zánik závazku ze smlouvy o zprostředkování, kterou s námi uzavřete, nemá vliv na existenci závazku ze smlouvy, kterou případně uzavřete s třetí stranou v souvislosti s vymáháním Vašeho nároku. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o zprostředkování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

K mimosoudnímu řešení sporů jsou rovněž oprávněny tyto subjekty:

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., se sídlem: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice, telefon: +420 261 263 574, ID datové schránky: x7yb9p9, e-mail: scs@konzument.cz web: www.konzument.cz. Procesní pravidla jsou přístupná na webu Sdružení českých spotřebitelů: https://www.konzument.cz/poradenstvi/jak-resit-spory/mimosoudni-reseni-vaseho-sporu/podaninavrhu.php

Spotřebitelský ombudsman, z. ú., se sídlem: K Lesíku 70/1, Praha, Telefon: 212 249 404, ID datové schránky: 2e7zstb E-mail: info@onlinemediator.cz Web: https://onlinemediator.cz/

Procesní pravidla jsou přístupná na webu subjektu ADR, viz https://onlinemediator.cz/pravidla-adr/

Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line lze využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí. Jedná se o interaktivní internetovou stránku, která spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Více informací na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).